Organisatie

ArchiMate-element Organisatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-3654f042-5323-a6ee-5583-de841650f0e2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Organisatie
Documentatie  : Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Niet-natuurlijk persoon
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Informatieverst- rekking Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep. (BusinessFunction) Marktonderzoek Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieond- erdeel Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgegev- ensbeheer Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerkin- g Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegeve- nsbeheer Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregi- stratiefunctie Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeven- sbeheer Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners. (BusinessFunction) Relatiebeheer Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisati- e Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen. (BusinessFunction) Contactbeheer Het beheren van gegevens over facturen (ApplicationFunction) Factuurgegeven- sbeheer Het beheren van gegevens over crediteuren (ApplicationFunction) Crediteurgegev- ensbeheer Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Onderzoekspart- ner De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekkin- g Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovere- enkomst Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AssociationRelationship bij AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft medewerker AssociationRelationship is contractant in AssociationRelationship verzorgt onderwijs aan Deze svg is op 09-10-2020 10:27:21 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:27:21 CEST