Deelnemer

ArchiMate-element Deelnemer
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-3f323e3f-69f3-cbf5-fb5c-8f0bddc06dce
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Deelnemer
Documentatie  : Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Student, Cursist, Lerende, Leerling, Onderwijsvolger
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : hoog
Toelichting BIV-classificatie  : Extra bescherming tegen diefstal van identiteitsgevens en bankrekening. De herkomst (geboorteplaats, nationaliteit) is vertrouwelijk. Een pasfoto daarom ook. Opt-out mogelijkheden kunnen de verouwelijkheidscore verlagen.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteuridentific- atiefunctie Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd. (BusinessFunction) Bindend studieadvies Het begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie. (BusinessFunction) Persoonlijke situatiebegelei- ding Het helpen van deelnemers bij het vinden van een baan. (BusinessFunction) Arbeidsmarkt- begeleiding Het beheren van gegevens over identiteiten (ApplicationFunction) Identiteitgegev- ensbeheer Het beheren van gegevens over betalingen (ApplicationFunction) Betalingsgege- vensbeheer Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigi- ngsfunctie Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationFunction) Relatiegegeve- nsbeheer Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublic- atiefunctie Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorbere- idingsfunctie Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling. (BusinessFunction) Afhandeling bezwaren en beroepen Het beheren van gegevens over facturen (ApplicationFunction) Factuurgegev- ensbeheer Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer. (BusinessFunction) Waardedocu- mentverstrekk- ing Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Het beheren van gegevens over auteurs van werken (ApplicationFunction) Auteurgegeve- nsbeheer Het beheren van gegevens over debiteuren (ApplicationFunction) Debiteurgegev- ensbeheer Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbe- waking Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementf- unctie Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning). (BusinessFunction) Vraagprognoti- sering Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer. (BusinessFunction) Deelnemerher- inschrijving Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekge- gevensbeheer Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsover- eenkomst Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsr- egistratie Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemerma- tching Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordel- ingsfunctie Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvorm- ing Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oeringsevaluat- ie Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruits- chrijving Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerins- chrijving Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk (ApplicationFunction) Digitaalportfoli- ofunctie Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactiv- iteitenplanning Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksre- gistratiefunctie Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroostercon- structie Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoerin- gsfunctie Het helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan. (BusinessFunction) Studiekeuzeb- egeleiding Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan (ApplicationFunction) Stagetrajectg- egevensbehe- er Het beheren van gegevens over autorisaties (ApplicationFunction) Autorisatiegeg- evensbeheer Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleid- ing Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen (ApplicationFunction) Basisgegeven- sbeheer hoger onderwijs Een mens. (BusinessObject) Individu Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen). (BusinessFunction) Voorbereiding onderwijsuitvo- ering Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel. (BusinessFunction) Kwalificatieco- ntrole Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaa- nbegeleiding Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten (ApplicationFunction) Stageplaatsm- atchingfunctie Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijf- functie Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Toetsroosterc- onstructie Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogr- amma Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstr- uctiefunctie Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oeringsbegele- iding AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship wordt begeleid door AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship verzorgt onderwijs aan AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AssociationRelationship creërt AssociationRelationship kan werkzaamhede- n verrichten als AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship heeft AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 12:49:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:49:01 CEST