DisplayArchiMateViewDetails

Applicatiefuncties Onderwijs - Details
Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk (ApplicationFunction) Digitaalportfoliofuncti- e Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorbereidingsf- unctie Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoeringsfunct- ie Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordelingsfun- ctie Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogramma Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenheid Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het voorbereiden van de toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsvoorbereiding Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordeling Het zichtbaar maken van specifieke leerinhoud voor de deelnemer (ApplicationFunction) Leermateriaalontsluiti- ng Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal (ApplicationFunction) Learning content managementfunctie Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementfunctie Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmateriaalo- ntsluiting Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoerings- begeleiding Het ondersteunen van het detecteren van plagiaat (ApplicationFunction) Plagiaatdetectiefuncti- e Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten (ApplicationFunction) Stageplaatsmatchingf- unctie Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan (ApplicationFunction) Stagetrajectgegevens- beheer Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen. (BusinessObject) Stageopdracht Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisatie Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer. (BusinessFunction) Stagematching Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbewaking Het ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video's (ApplicationFunction) Videomanagementfun- ctie Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video (ApplicationFunction) Videostreamingfuncti- e Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik. (ApplicationComponent) Extern open onderwijsportaal Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenheidont- wikkeling Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen (ApplicationFunction) Basisgegevensbeheer hoger onderwijs Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovereenko- mst AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 09-10-2020 10:46:04 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:46:04 CEST


Lijst van vormen in deze view
Lijst van verbindingslijnen in deze view


Klik hier om terug te keren naar de viewpagina.