Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
(
Het (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek.  +
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.  +
A
Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.  +
Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen  +
Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt.  +
Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.  +
Het aanvragen van de benodigde vergunningen om een bepaald onderzoek uit te mogen voeren.  +
Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie.  +
Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.  +
Het beheren van gegevens over activa  +
Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.  +
Het direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld.  +
Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen.  +
Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling.  +
Het onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.  +
Het onderhouden van contacten met alumni.  +
Een deelnemer die gediplomeerd is.  +
Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is.  +
Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.  +
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.  +
Ondersteunt het virtualiseren van applicaties  +
Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Ondersteunt het uitvoeren van softwarecomponenten op een transactionele, veilige en schaalbare wijze.  +
Het helpen van deelnemers bij het vinden van een baan.  +
De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.  +
Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur  +
Een systeem die het modelleren en beheren van de enterprise-architectuur ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur  +
Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens  +
Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten.  +
Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records  +
Het beheren van gegevens over auteurs van werken  +
Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken  +
Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.  +
Een systeem dat in staat is gebruikers te authenticeren en grofmazig te autoriseren.  +
Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst.  +
Het beheren van gegevens over autorisaties  +
B
Een systeem dat bericht-gebaseerde integratie met externe partijen ondersteunt.  +
Een systeem dat het uitvoeren van (bedrijfs)processen ondersteunt.  +
Het ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processen  +
Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen  +
Een systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen.  +
Een gewenste eigenschap van de organisatie.  +
Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten.  +
Het domein betreffende Bedrijfsvoering  +
Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.  +
Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden.  +
Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten.  +
Het beheren van gegevens over begrotingen  +
Het beheren van de relatie met alumni.  +
Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.  +
Het beheren van de onderzoeksportfolio  +
Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen.  +
Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.  +
Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.  +
Een beoordeling van het functioneren van een medewerker.  +
Het bepalen van het juiste medium om onderzoeksresultaten te dissemineren.  +
Het bepalen van de impact van een onderzoek, al dan niet afgezet tegen andere onderzoeken en onderzoeksresultaten in een bepaalde discipline.  +
Het bepalen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Een systeem dat het routeren en transporteren van bestanden ondersteunt.  +
Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier.  +
Een systeem dat het mogelijk maakt om programmatuur op een computer uit te voeren.  +
Het ontvangen van fysieke betalingen  +
Systeem waarmee fysieke betalingen kunnen worden ontvangen.  +
Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren.  +
Het beheren van gegevens over betalingen  +
Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan  +
Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt.  +
Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd.  +
Het beheren van gegevens over budgetten  +
C
Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt.  +
Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst.  +
Het beheren van gegevens over campagnes  +
Het ontsluiten van informatie over de beschikbare onderzoeksgegevenssets.  +
Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants.  +
Een systeem dat het plannen en managen van klinische onderzoeken ondersteunt.  +
Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken.  +
Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen.  +
Het ondersteunen van het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen  +
Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.  +
Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld (COLO, 2007).  +
Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving.  +
Het ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten  +
Ruimte binnen de VRE om gebruik te maken van verschillende compute solutions en waar nodig eenvoudig te configureren datastaging om kosteneffectief te bufferen voor grootschalige berekeningen.  +
Voorziening gericht op het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties op grote datasets.  +
Het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties.  +
Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief.  +
Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering.  +
Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen.  +
Het beheren van gegevens over contactmomenten  +
Het afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de instelling en het beheren van de relatie met deze mensen.  +
Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers.  +
Het ondersteunen van het beheren van contracten  +
Een systeem dat ondersteunend is aan alle inhoudelijke (incl. leerportaal on social communities), logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers  +
Het ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers  +
Een individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer.  +
Het verwerken van inkomende facturen.  +
Het beheren van gegevens over crediteuren  +