Bedrijfsfuncties onderwijs

Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoerin- gsbegeleiding Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoerin- gsevaluatie Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen). (BusinessFunction) Voorbereiding onderwijsuitvoering Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbewakin- g Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenheid Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenheidui- tvoering Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht. (BusinessFunction) Stagebegeleiding Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer. (BusinessFunction) Stagematching Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaanbeg- eleiding Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercompete- ntie Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeractiviteit Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen. (BusinessObject) Stageopdracht Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisatie Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogramma Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Onderwijseenheide- valuatie Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenheido- ntwikkeling Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmateriaal- ontsluiting Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Opleidingsevaluatie Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsontwikkel- ing Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordeling Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Het voorbereiden van de toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsvoorbereiding Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseenheidre- sultaat Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 21-04-2023 01:07:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 01:07:27 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

HoofdbedrijfsfunctieDeelbedrijfsfunctieBeschrijvingBeheertBenadert
OnderwijsontwikkelingOnderwijseenheidevaluatieHet evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.Onderwijseenheid
Onderwijseenheiduitvoering
OnderwijsontwikkelingOnderwijseenheidontwikkelingHet (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal.Leermateriaal
Onderwijseenheid
Toetsmateriaal
Deelnemercompetentie
Disseminatie
Werk
OnderwijsontwikkelingOnderwijsmateriaalontsluitingHet beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling.Leermateriaal
Toetsmateriaal
OnderwijsuitvoeringOnderwijsuitvoeringsbegeleidingHet begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm.Leeractiviteit
Stageactiviteit
Werkproduct
Deelnemer
Disseminatie
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Werk
OnderwijsuitvoeringOnderwijsuitvoeringsevaluatieHet geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid.Deelnemer
Disseminatie
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Rooster
Werk
OnderwijsontwikkelingOpleidingsevaluatieHet evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.Minor
Opleiding
OnderwijsontwikkelingOpleidingsontwikkelingHet (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma.Deelnemercompetentie
Minor
Onderwijsprogramma
Opleiding
Beleidsuitgangspunt
Disseminatie
Werk
DeelnemerbegeleidingStagebegeleidingHet begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht.StageopdrachtDeelnemer
Deelnemeractiviteit
Deelnemercompetentie
Onderwijseenheidresultaat
Onderwijsprogramma
Stageorganisatie
Toetsresultaat
DeelnemerbegeleidingStagematchingHet beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer.Stageopdracht
Stageorganisatie
Deelnemercompetentie
Onderwijsprogramma
DeelnemerbegeleidingStudieloopbaanbegeleidingHet helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang.Deelnemer
Examenprogramma
Deelnemeractiviteit
Deelnemercompetentie
Onderwijseenheidresultaat
Onderwijsprogramma
Toetsresultaat
OnderwijsuitvoeringToepassing didactische werkvormHet toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm.Leeractiviteit
Stageactiviteit
Disseminatie
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Onderwijseenheiduitvoering
Werk
OnderwijsuitvoeringToepassing leermaterialenHet gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal.Deelnemer
Disseminatie
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Rooster
Werk
ToetsingToetsbeoordelingHet bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan.Onderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Toetsmateriaal
Werkproduct
ToetsingToetsuitvoeringHet onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan.Toetsactiviteit
Werkproduct
Toetsmateriaal
ToetsingToetsvoorbereidingHet voorbereiden van de toetsactiviteiten.ToetsactiviteitOnderwijseenheid
Rooster
ToetsingVaststelling verworven competentiesHet vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven.Onderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Deelnemercompetentie
Toetsmateriaal
Werkproduct
OnderwijsuitvoeringVoorbereiding onderwijsuitvoeringHet organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen).Leeractiviteit
Leergroep
Stageactiviteit
Deelnemer
Lesgroep
Rooster
OnderwijsuitvoeringVoortgangsbewakingHet monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid.Leeractiviteit
Stageactiviteit
Deelnemer
Disseminatie
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Rooster
Werk