Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 121 pages using this property.
I
Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen.  +
Het werven van deelnemers en opdrachtgevers.  +
De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.  +
De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd.  +
De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur.  +
Het beheren van gegevens over identiteiten  +
Het begeleiden van deelnemers bij zaken die buiten hun directe onderwijsactiviteiten liggen.  +
Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid.  +
Digitale omgeving waarin onderzoekers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject.  +
Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven.  +
Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich begeeft binnen de grenzen van wet- en regelgeving.  +
Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers  +
Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst.  +
Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage).  +
Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt.  +
Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices.  +
Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht.  +
Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling.  +
Het ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes.  +
Het ondersteunen van het beheren van productinkopen  +
De antwoorden op onderzoeksvragen en alle bij de beantwoording van de onderzoeksvragen opgedane kennis en expertise, vastgelegd in welke vorm dan ook.  +
Het verzamelen van nieuwe en bestaande onderzoeksgegevens.  +
Een systeem dat het beheren van IT systemen ondersteunt.  +
Het valideren van onderzoeksbevindingen aan de hand van onderzoeksgegevens.  +
Het toetsen van de maatschappelijke aspecten van een onderzoek.  +
Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren.  +
Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan.  +
Het beheren van metadata van onderzoeksgegevens.  +
Een systeem dat fysieke kaarten beheert, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes.  +
Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak.  +
Een systeem dat het uitvoeren van (bedrijfs)processen ondersteunt.  +
Het bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin.  +
Het domein betreffende Derden.  +
Het beheren van gegevens over campagnes  +
Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning.  +
Een systeem dat het mogelijk maakt om plagiaat in bewijsstukken van deelnemers te detecteren.  +
Het ondersteunen van het ontwerpen van software  +
Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.  +
Het ondersteunen van het detecteren van plagiaat  +
Het inladen van gegevens van een andere bron conform de afgesproken voorwaarden van de bijbehorende licentieovereenkomst.  +
Het domein betreffende Onderwijsondersteuning.  +
Een systeem dat gegevens naar mobiele apparaten ontsluit.  +
Het definiëren van beleid voor een beleidsterrein op basis van de beleidsanalyse.  +
Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst.  +
Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer.  +
Een onderzoek met een promotiemogelijkheden  +
Het inventariseren van ideeën en voorstellen voor verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden.  +
Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers.  +
Het ondersteunen van het archiveren van onderzoeksgegevens  +
Een systeem dat het synchroniseren van masterdata ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het beheer van faciliteiten  +
Het beheren van gegevens over budgetten  +
Een plaats waar de gegevenseigenaar gegevens plaatst en waar de gegevens niet kunnen worden gewijzigd. De landingszone bestaat uit twee delen. Een logboek van wie wanneer welke data heeft aangeboden en de gegevens plus de licentieovereenkomst. De voorwaarden van de licentieovereenkomst worden overgenomen van de bron en zijn een directe afgeleide van de governance die wordt geboden door de onderzoeksvraag.  +
Verbeteringen doorvoeren vanuit het verschil tussen de beoogde en de geconstateerde en ervaren werking van de organisatie en haar prestatie.  +
Het ondersteunen van het maken en bewerken van documenten, presentaties, spreadsheets, etc.  +
Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen.  +
Het ondersteunen van het beheren van leveranciers  +
Het ondersteunen van het creëren van onderzoeksgegevens  +
Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk.  +
Het domein betreffende Onderwijs.  +
Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden.  +
Het afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening.  +
Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt.  +
De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm).  +
Doorgevoerde veranderingen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid.  +
Het verzamelen van bestaande en nieuw gecreëerde onderzoeksgegevens  +
Een systeem dat studenten ondersteunt bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs.  +
Het domein betreffende Sturing.  +
Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten.  +
Het (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden.  +
Het beschikbaar en geschikt maken van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) voor de toepassing in producten, processen en diensten zoals interactie met de maatschappij en private organisaties.  +
Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de toegankelijkheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten.  +
Een systeem dat de analyse van gegevens ondersteunt.  +
Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek.  +
Een systeem dat het plannen en managen van klinische onderzoeken ondersteunt.  +
Een systeem dat het inladen van gegevens van een andere bron ondersteunt.  +
Het verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens.  +
De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.  +
Het onderwijskundig en logistiek afsluiten van een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten.  +
Het bepalen van het juiste medium om onderzoeksresultaten te dissemineren.  +
De rechten, plichten en beperkingen die gelden voor een ontsloten onderzoeks(tussen)resultaat.  +
Systeem dat het registreren van 'informed consent' ondersteunt.  +
Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding.  +
Het zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek.  +
Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten.  +
Ondersteunt de versleuteling van 'data in rust'.  +
Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers.  +
Het beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie.  +
Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren.  +
Het ondersteunen van het modelleren van de enterprise-architectuur  +
Het beheren van gegevens over ziekte  +
Het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties.  +
Persoon die een review uitvoert.  +
Het beheren van gegevens over verlof  +
Een deelnemer die gediplomeerd is.  +
Het vastleggen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer.  +
Ondersteunt het opzetten van een afgeschermd (privaat) netwerk via een publiek netwerk, met behoud van vertrouwelijkheid.  +
Het overdragen van kennis over onderzoeksresultaten  +
Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen.  +
Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen  +
Het vaststellen aan welke criteria objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek dienen te voldoen.  +
Het afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de instelling en het beheren van de relatie met deze mensen.  +
Het scannen van documenten  +
Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd.  +
Een systeem dat de vastlegging van gebeurtenissen in de IT-omgeving ondersteunt.  +
Een verzameling onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers die gezamenlijk een onderzoek uitvoert.  +
Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.  +
Het inzetten van onderzoeksresultaten voor een ander doel dan het primaire (onderzoeks)doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en/of gecreëerd.  +
Het ontsluiten van informatie over de beschikbare onderzoeksgegevenssets.  +
Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten.  +
Een systeem waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven voor minoren of vakken die zij buiten de onderwijsinstelling waar ze staan ingeschreven willen volgen.  +
Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving.  +
Geheel van programmatuur met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten, waarmee computers of andere digitale apparaten bewerkingen en taken uitvoeren.  +
Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening.  +
Een systeem dat het onderwijsaanbod en de belangrijkste gegevens van studenten administreert, inclusief hun studievoortgang.  +
Een onderdeel van een organisatie.  +