Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
I
Het beheren van gegevens over medewerkers  +
Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau.  +
Ondersteunt het virtualiseren van servers.  +
Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).  +
Een systeem dat ondersteunend is aan alle inhoudelijke (incl. leerportaal on social communities), logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers  +
Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord.  +
Het begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie.  +
Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren  +
Een systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt.  +
Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten.  +
Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid.  +
Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers  +
Het beheren van gegevens over begrotingen  +
Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen  +
Een systeem dat het vertalen en routeren van berichten ondersteunt.  +
Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie.  +
Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.  +
Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.  +
Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn.  +
Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar.  +
Het beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoeksresultaten dan onderzoeksgegevens.  +
Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens  +
Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.  +
Ruimte binnen de VRE om gebruik te maken van verschillende compute solutions en waar nodig eenvoudig te configureren datastaging om kosteneffectief te bufferen voor grootschalige berekeningen.  +
Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.  +
Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers.  +
In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor.  +
Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van het managen van een onderzoek.  +
Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.  +
De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd.  +
Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin.  +
Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen  +
Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken  +
Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek  +
Het toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek.  +
Het identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek.  +
Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt.  +
Ondersteunt het virtualiseren van applicaties  +
Een systeem dat het toetsen van deelnemers ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het maken en beheren van documenten en records  +
Systeem dat processen ondersteunt om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid.  +
Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie  +
Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus.  +
Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen.  +
Het domein betreffende Onderzoek.  +
Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering.  +
Ondersteunt de routering van gegevenspakketjes over netwerkgrenzen heen.  +
Het ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennis  +
Het verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het realiseren van software  +
Het genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten  +
Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's  +
Het beheren en afdwingen van licentievoorwaarden van onderzoeksgegevens.  +
Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten en records ondersteunt.  +
Het opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren.  +
Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt.  +
Het ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement)  +
Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling.  +
Het toetsen of alle noodzakelijke competenties zijn behaald en het verstrekken van een waardedocument daarvoor.  +
Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.  +
Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging.  +
Een systeem dat het tijdelijk opslaan, routeren en transporteren van berichten ondersteunt.  +
Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel.  +
Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.  +
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.  +
Ondersteunt orkestratie van gegevensstromen en -verwerking.  +
Het werven van fondsen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Ondersteunt de verbinding met systemen en diensten op het Internet.  +
Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens  +
Het vinden van objecten die onderzocht kunnen worden in het onderzoek.  +
Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik.  +
Het ondersteunen van het deployen van software  +
Het opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek.  +
Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt.  +
Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.  +
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.  +
Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.  +
Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid.  +
Een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een bepaald doel dat (of opbrengsten die) pas in de toekomst wordt (worden) behaald.  +
Een systeem dat informatie over alle hoger onderwijs opleidingen in Nederland bevat.  +
Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Het ondersteunen van het beheer van goederenstromen  +
Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen.  +
De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd.  +
Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding.  +
Een instrument met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.  +
Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party.  +
Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod  +
Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen.  +
Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers  +
De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers.  +
Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling.  +
Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm.  +
Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.  +