Eigenschap:Postconditie

Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 81 pages using this property.
(
Er zijn onderzoeksgegevens die voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria.  +
A
Er is al dan niet vergunning verleend voor de uitvoering van het onderzoek.  +
De vraag of het verzoek is afgehandeld.  +
Het periodiek voorkomende verzoek is afgehandeld.  +
De opleiding en onderwijseenheden zijn geëvalueerd, incl. de activiteiten van docenten en deelnemers in deze periode.  +
De onderzoeksgegevens worden voor lange tijd beheerd en beschikbaar gehouden.  +
De onderzoeksresultaten worden beheerd en beschikbaar gesteld.  +
B
Start-up baat onderzoeksresultaten succesvol uit.  +
Er heeft contact plaats gevonden met één of meer alumni.  +
De onderzoeksresultaten worden beheerd en beschikbaar gesteld.  +
Het portfolio van onderzoeksgebieden is gedefinieerd.  +
Er is vastgesteld welk medium het meest geschikt is voor disseminatie van de onderzoeksresultaten.  +
Het is duidelijk wat de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het onderzoek is.  +
Het is bekend wat de voortgang van het onderzoek is.  +
C
Benodigde onderzoeksgegevens zijn gegenereerd.  +
D
Het te voeren beleid voor een beleidsterein is gedefinieerd, gevalideerd en goedgekeurd, afgestemd op de instellingsidentiteit, de business modellen, de meerjarendoelstelling en –planning en op andere beleidsterreinen.  +
Door te voeren verbeteringen zijn gedefinieerd en geprioriteerd.  +
Door te voeren veranderingen zijn gedefinieerd (doelen, scope, uitgangspunten etc.) en afgestemd voor betreffende beleidsterreinen.  +
Onderzoeksresultaten worden, al dan niet onder voorwaarden, beschikbaar gesteld.  +
Onderzoeksgegevens worden, al dan niet onder voorwaarden, beschikbaar gesteld.  +
De veranderingen die voortkomen uit voorgenomen beleid zijn doorgevoerd, geborgd en geëvalueerd.  +
De verbeteringen zijn doorgevoerd, geborgd en geëvalueerd.  +
E
Van een doorgevoerde verandering zijn status, resultaat en effect getoetst met het plan van het veranderingsinitiatief en het heersend beleid en wordt zonodig bijgestuurd.  +
Van een doorgevoerde verbetering zijn status, werking en prestatie getoetst met de gedefinieerde doelen en resultaten en het heersende beleid. Zonodig wordt bijgestuurd.  +
De deelnemer heeft wel of niet een waardedocument ontvangen.  +
F
Er is wel of geen waardedocument uitgereikt aan de promovendus.  +
I
Er is bekend welke beschikbare bronnen relevant zijn voor het onderzoek.  +
Gedefinieerde veranderingen zijn doorgevoerd (incl. overdracht aan lijnorganisatie) en blijvende werking en effect zijn geborgd.  +
Voorgenomen verbeteringen zijn doorgevoerd en de huidige situatie is verder geoptimaliseerd. De werking en de prestatie in de verbeterde situatie worden gemonitord.  +
Het individu is wel of niet ingeschreven als deelnemer en zijn/haar examenprogramma is wel of niet samengesteld.  +
Het middel is beschikbaar conform de afgesproken eisen.  +
Ideeën en voorstellen voor verbetering zijn bekend.  +
L
De deelnemer heeft onderwijsactiviteiten uitgevoerd.  +
M
Van de beleidsuitvoering zijn status en resultaten getoetst met het beleidsplan en wordt zonodig bijgestuurd.  +
O
Er is een al dan niet goedgekeurde financieringsaanvraag.  +
Het te voeren beleid is vastgesteld. Beleidsuitvoering vindt plaats en er vindt periodieke monitoring, toetsing, evaluatie en bijsturing plaats van het te voeren beleid.  +
De business modellen voor onderwijs en onderzoek zijn vastgesteld.  +
De instellingsidentiteit is vastgesteld en er vindt periodieke evaluatie en bijsturing plaats van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Informatie over interne en externe ontwikkelingen zijn bekend.  +
Meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode zijn vastgesteld, besturing is ingeregeld en er vindt periodieke evaluatie en bijsturing plaats van bereikte resulaten.  +
De benodigde instrumenten zijn beschikbaar.  +
De kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden zijn vastgelegd.  +
De opleiding is ontwikkeld en kan ingepland worden.  +
De criteria waaraan onderzoeksobjecten moeten voldoen zijn vastgesteld.  +
Er is een onderzoeksplan opgesteld.  +
Er is wel of niet een geaccepteerd onderzoeksvoorstel.  +
Er worden onderzoeksvragen onderkend.  +
Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking.  +
Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar bedrijven overgedragen.  +
Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar de maatschappij overgedragen.  +
Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar het onderwijs overgedragen.  +
Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar vakgenoten overgedragen.  +
P
De onderzoeksresultaten worden voor lange tijd beheerd en beschikbaar gehouden.  +
Onderzoeksgegevens en/of conclusies zijn aangemerkt als onderzoeks(tussen)resultaten.  +
R
Er is een verslag van de voortgang van het onderzoek en de reeds behaalde (tussen)resultaten.  +
S
Er is een al dan niet goedgekeurde financieringsaanvraag.  +
U
Onderzoeksresultaten worden succesvol uitgebaat.  +
Onderzoeksfaciliteiten worden succesvol uitgebaat.  +
De beleidsanalyse is uitgevoerd, afgestemd en beschikbaar.  +
De onderzoeksresultaten zijn beoordeeld.  +
Het is duidelijk wat de ethische implicaties van het onderzoek zijn en of die implicaties aanvaardbaar zijn.  +
Het is duidelijk wat de juridische implicaties van het onderzoek zijn en of die implicaties aanvaardbaar zijn.  +
Het is duidelijk wat de maatschappelijke implicaties van het onderzoek zijn en of die implicaties aanvaardbaar zijn.  +
V
De bevindingen zijn gevalideerd of verworpen.  +
De onderzoeks(tussen)resultaten zijn dissemineerbaar.  +
Er is een verslag van de voortgang van het onderzoek en de reeds behaalde (tussen)resultaten.  +
Over het gevoerde beleid is verantwoording afgelegd aan interne en externe stakeholders.  +
Inbreuk op intellectueel eigendom is middels het octrooi voorkomen.  +
Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar de markt gebracht en worden uitgebaat.  +
Uit de verzamelde onderzoeksgegevens zijn nieuwe onderzoeksgegevens en inzichten afgeleid.  +
Er is octrooi verleend op de onderzoeksresultaten.  +
Benodigde onderzoeksgegevens zijn verzameld.  +
De onderzoeks(tussen)resultaten zijn dissemineerbaar.  +
Alle activiteiten, mensen en middelen zijn ingepland en het rooster is gecommuniceerd.  +
De trajecten (programma’s, projecten, acties) om gedefinieerde veranderingen door te voeren zijn georganiseerd.  +
W
De onderzoeksgegevens voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria.  +
De gebruiksvoorwaarden en licenties voor hergebruik zijn duidelijk; data provenance is inzichtelijk.  +
Metadata en data zijn begrijpelijk voor mens en machine; onderzoeksgegevens bevinden zich in een geschikte repository.  +
Onderzoeksgegevens zijn accuraat gemetadateerd en voorzien van (persistente) identifiers.  +
Potentiële deelnemers zijn benaderd voor en geïnformeerd over de opleidingen.  +
De benodigde middelen zijn al dan niet verworven.  +
Z
Er zijn voldoende onderzoeksobjecten beschikbaar voor de uitvoering van het onderzoek.  +