Applicaties onderwijs en onderwijsondersteuning

Onderwijs

Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk (ApplicationFunction) Digitaalportfoliofun- ctie Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten (ApplicationFunction) Toetsvoorbereiding- sfunctie Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers (ApplicationFunction) Toetsuitvoeringsfun- ctie Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen (ApplicationFunction) Toetsbeoordelingsf- unctie Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogramma Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenheid Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm. (BusinessFunction) Toepassing didactische werkvorm Het voorbereiden van de toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsvoorbereiding Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordeling Het zichtbaar maken van specifieke leerinhoud voor de deelnemer (ApplicationFunction) Leermateriaalontslu- iting Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal. (BusinessFunction) Toepassing leermaterialen Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal (ApplicationFunction) Learning content managementfunctie Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementfunctie Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling. (BusinessFunction) Onderwijsmateriaal- ontsluiting Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoerin- gsbegeleiding Het ondersteunen van het detecteren van plagiaat (ApplicationFunction) Plagiaatdetectiefun- ctie Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten (ApplicationFunction) Stageplaatsmatchin- gfunctie Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan (ApplicationFunction) Stagetrajectgegeve- nsbeheer Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen. (BusinessObject) Stageopdracht Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisatie Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer. (BusinessFunction) Stagematching Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbewaki- ng Het ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video's (ApplicationFunction) Videomanagementf- unctie Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video (ApplicationFunction) Videostreamingfun- ctie Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik. (ApplicationComponent) Extern open onderwijsportaal Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenheido- ntwikkeling Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen (ApplicationFunction) Basisgegevensbehe- er hoger onderwijs Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovereenk- omst AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 05-04-2024 12:49:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:49:37 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderwijsondersteuning

Het beheren van gegevens over medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetgegevensbehe- er Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet (ApplicationFunction) Inzetplanningsfunct- ie Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplanning Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigingsfu- nctie Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublicatiefu- nctie Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstructief- unctie De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeractiviteit Het aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen. (BusinessFunction) Roosterwijziging Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen. (BusinessFunction) Roosterpublicatie Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Lesroosterconstruct- ie Het koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd. (BusinessFunction) Toetsroosterconstr- uctie Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Onderwijsaanbodg- egevensbeheer De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids. (BusinessFunction) Onderwijsadministr- atie Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseenheidi- nschrijving Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal. (BusinessFunction) Onderwijseenheido- ntwikkeling Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma. (BusinessFunction) Opleidingsontwikke- ling Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseenheidd- eelname Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenheidu- itvoering Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers (ApplicationFunction) Onderwijsplannings- functie Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactiviteite- nplanning Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijving Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning). (BusinessFunction) Vraagprognotisering Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvorming Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod (ApplicationFunction) Studieinschrijffuncti- e Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogramma De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovereenk- omst Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct. (BusinessFunction) Aanmeldingsregistr- atie Het administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer. (BusinessFunction) Deelnemerherinschr- ijving Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemerinschrijvi- ng Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa. (BusinessFunction) Deelnemermatching Het administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Deelnemeruitschrijv- ing Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers (ApplicationFunction) Studievolgfunctie Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseenheidr- esultaat Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocument Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd. (BusinessFunction) Bindend studieadvies Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel. (BusinessFunction) Kwalificatiecontrole Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang. (BusinessFunction) Studieloopbaanbeg- eleiding Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordeling Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid. (BusinessFunction) Voortgangsbewaki- ng Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer. (BusinessFunction) Waardedocumentv- erstrekking Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercompete- ntie Het beheren van gegevens over campagnes (ApplicationFunction) Campagnegegeven- sbeheer Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (BusinessObject) Campagne Het uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers. (BusinessFunction) Marktbewerking ApplicationFunction Evenementgegeven- sbeheer Een georganiseerde gebeurtenis voor (grote) groepen waarbij muziek, cultuur, sport, religie, wetenschap, voorlichting of een combinatie hiervan centraal staat. (BusinessObject) Evenement Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik. (ApplicationComponent) Extern open onderwijsportaal Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Extern inschrijfsysteem Een systeem waarmee deelnemers zich kunnen inschrijven voor minoren of vakken die zij buiten de onderwijsinstelling waar ze staan ingeschreven willen volgen. (ApplicationComponent) Extern uitwisselingssysteem Een systeem dat informatie over alle hoger onderwijs opleidingen in Nederland bevat. (ApplicationComponent) Externe opleidingscatalogus Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken). (ApplicationComponent) Externe bibliotheekcatalogus AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:49:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:49:41 CEST

Deze figuur is ook beschikbaar als download.

Onderwijs

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
Basisregistratie hoger onderwijsEen systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen.Basisgegevensbeheer hoger onderwijsDeelnemer
Onderwijsovereenkomst
Digitaal portfoliosysteemEen systeem dat een student ondersteunt bij het verzamelen van eigen werk.DigitaalportfoliofunctieWerkproductDeelnemer
Examenprogramma
Digitaal toetssysteemEen systeem dat het toetsen van deelnemers ondersteunt.Toetsbeoordelingsfunctie
Toetsuitvoeringsfunctie
Toetsvoorbereidingsfunctie
Toetsresultaat
Toetsactiviteit
Toetsmateriaal
Deelnemer
Medewerker
Onderwijseenheid
Toetsactiviteit
Toetsmateriaal
Toetsresultaat
Educatieve applicatieEen systeem dat specifieke leerinhoud voor de deelnemer zichtbaar maakt.LeermateriaalontsluitingLeermateriaal
Learning content management systeemEen systeem voor het beheren van onderwijsmateriaal.Learning content managementfunctieLeermateriaal
Learning management systeemEen systeem dat studenten ondersteunt bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs.Learning managementfunctieDeelnemer
Examenprogramma
Leergroep
Leermateriaal
Lesgroep
Medewerker
Onderwijseenheid
Werkproduct
PlagiaatdetectiesysteemEen systeem dat het mogelijk maakt om plagiaat in bewijsstukken van deelnemers te detecteren.PlagiaatdetectiefunctieWerkproduct
VideomanagementsysteemEen systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt.VideomanagementfunctieLeermateriaal
VideostreamingsysteemEen systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt.VideostreamingfunctieLeermateriaal

Onderwijsondersteuning

NaamBeschrijvingApplicatiefunctiesBeheertBenadert
EvenementensysteemEvenementgegevensbeheerEvenement
InzetplanningssysteemSysteem dat het plannen van de inzet van medewerkers ondersteunt.Inzetgegevensbeheer
Inzetplanningsfunctie
Medewerker
Inzetplanning
Medewerker
Onderwijsactiviteit
Werkactiviteit
RoostersysteemEen systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen.Roosterconstructiefunctie
Roosterpublicatiefunctie
Roosterwijzigingsfunctie
RoosterDeelnemer
Deelnemeractiviteit
Inzetplanning
Lesgroep
Medewerker
Onderwijsactiviteit
Ruimte
Voorwerp