Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
I
Ondersteunt het beheren van gestructureerde metadata.  +
Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Een systeem dat gegevens over externe organisaties bevat.  +
Het opstellen van de te onderzoeken onderzoeksvraag of -vragen.  +
Een beschrijving van uit te voeren activiteiten.  +
Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten.  +
Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact.  +
Het beheren van gegevens over auteurs van werken  +
Het aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen.  +
Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.  +
Het ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers  +
Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement  +
Een systeem dat het routeren en transporteren van bestanden ondersteunt.  +
Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten.  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt.  +
Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers.  +
Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd.  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap.  +
Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie.  +
Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids.  +
Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt.  +
Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens  +
Het registreren van informatie over een onderzoek.  +
Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan.  +
Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal  +
Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij.  +
Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier.  +
Een systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt.  +
Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject.  +
Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.  +
Ondersteunt het afbakenen van delen van de IT-omgeving.  +
Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer.  +
Het beheren van gegevens over facturen  +
Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt.  +
Het verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Een systeem dat specifieke leerinhoud voor de deelnemer zichtbaar maakt.  +
Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld (COLO, 2007).  +
Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek.  +
Een verzameling van systemen die het maken van ongestructureerde gegevens zoals presentaties, documenten en spreadsheets ondersteunt.  +
Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.  +
Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.  +
Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal.  +
Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.  +
Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers  +
Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden.  +
Een individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer.  +
Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).  +
Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen.  +
Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is.  +
Het beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).  +
Ondersteunt het voorkomen en detecteren van aanvallen van de IT-omgeving.  +
Ondersteunt het scannen, indexeren, herkennen en converteren van documenten.  +
Het voorbereiden van de toetsactiviteiten.  +
Het verstrekken van informatie naar externe partijen.  +
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.  +
Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn).  +
Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie.  +
Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren.  +
Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm.  +
Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.  +
Een systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt.  +
Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content  +
Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.  +
Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren.  +
Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar.  +
Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring.  +
Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek.  +
Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens.  +
Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling.  +
Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen.  +
Het beheren van gegevens over medewerkerinzet  +
Het beheren van gegevens over medewerkers  +
Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau.  +
Ondersteunt het virtualiseren van servers.  +
Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).  +
Een systeem dat ondersteunend is aan alle inhoudelijke (incl. leerportaal on social communities), logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers  +
Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord.  +
Het begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie.  +
Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren  +
Een systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt.  +
Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten.  +
Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid.  +
Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers  +
Het beheren van gegevens over begrotingen  +
Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen  +
Een systeem dat het vertalen en routeren van berichten ondersteunt.  +
Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie.  +
Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.  +
Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.  +
Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn.  +
Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar.  +
Het beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoeksresultaten dan onderzoeksgegevens.  +
Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens  +
Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.  +
Ruimte binnen de VRE om gebruik te maken van verschillende compute solutions en waar nodig eenvoudig te configureren datastaging om kosteneffectief te bufferen voor grootschalige berekeningen.  +
Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.  +
Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers.  +
In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor.  +
Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van het managen van een onderzoek.  +
Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.  +
De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd.  +
Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin.  +
Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen  +
Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken  +
Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek  +
Het toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek.  +
Het identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek.  +
Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt.  +
Ondersteunt het virtualiseren van applicaties  +
Een systeem dat het toetsen van deelnemers ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het maken en beheren van documenten en records  +
Systeem dat processen ondersteunt om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid.  +
Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie  +
Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus.  +
Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen.  +
Het domein betreffende Onderzoek.  +
Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering.  +
Ondersteunt de routering van gegevenspakketjes over netwerkgrenzen heen.  +
Het ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennis  +
Het verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het realiseren van software  +
Het genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten  +
Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's  +
Het beheren en afdwingen van licentievoorwaarden van onderzoeksgegevens.  +
Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten en records ondersteunt.  +
Het opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren.  +
Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt.  +
Het ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement)  +
Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling.  +
Het toetsen of alle noodzakelijke competenties zijn behaald en het verstrekken van een waardedocument daarvoor.  +
Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.  +
Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging.  +
Een systeem dat het tijdelijk opslaan, routeren en transporteren van berichten ondersteunt.  +
Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel.  +
Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.  +
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.  +
Ondersteunt orkestratie van gegevensstromen en -verwerking.  +
Het werven van fondsen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Ondersteunt de verbinding met systemen en diensten op het Internet.  +
Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens  +
Het vinden van objecten die onderzocht kunnen worden in het onderzoek.  +
Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik.  +
Het ondersteunen van het deployen van software  +
Het opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek.  +
Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt.  +
Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.  +
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.  +
Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.  +
Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid.  +
Een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een bepaald doel dat (of opbrengsten die) pas in de toekomst wordt (worden) behaald.  +
Een systeem dat informatie over alle hoger onderwijs opleidingen in Nederland bevat.  +
Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Het ondersteunen van het beheer van goederenstromen  +
Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen.  +
De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd.  +
Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding.  +
Een instrument met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.  +
Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party.  +
Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod  +
Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen.  +
Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers  +
De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers.  +
Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling.  +
Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm.  +
Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.  +
Het ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processen  +
Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.  +
Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen.  +
Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten.  +
Het beheren van gegevens over crediteuren  +
Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs  +
Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd.  +
Het ondersteunen van de toewijzing en het beheer van identificaties van objecten  +
Het maken van elektronnische formulieren  +
Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek  +
Een systeem die het modelleren en beheren van de enterprise-architectuur ondersteunt.  +
Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens  +
Een systeem dat gebruikers een persoonlijke omgeving biedt.  +
Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden.  +
Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod  +
Het beoordelen van uitstroomkwalificaties en verstrekken van een waardedocument.  +
Een systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Een systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen op een web-site.  +
Het beheren van gegevens over formatieplaatsen  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling.  +
Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie.  +
Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen wordt geïndexeerd en doorzoekbaar wordt gemaakt.  +
Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.  +
Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.  +
Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur.  +
Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken  +
Middel met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.  +
Een systeem dat het mogelijk maakt om programmatuur op een computer uit te voeren.  +
Het ondersteunen van de afname van enquetes  +
Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan.  +
Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie.  +
Het geven van juridisch advies.  +
Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen  +
Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen  +
Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die in een onderzoek worden gebruikt.  +
Het beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens.  +
Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.  +
Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen.  +
Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren.  +
Het (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek.  +
Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft.  +
Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan  +
Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen.  +
Het onderesteunen van het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens.  +
Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt.  +
Het deel van de VRE waar het analytische en data-crunchende deel van het onderzoek plaatsvindt.  +
Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen.  +
Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers  +
Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek.  +
Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal.  +
Het klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties.  +
De vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten.  +
Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.  +
Het helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.  +
Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video  +
Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa.  +
Het opstellen van een onderzoeksplan.  +
Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken  +
Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders.  +
Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.  +
Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp.  +
Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt.  +
Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.  +
Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen.  +
Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten.  +
Voorziening gericht op het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties op grote datasets.  +
Een systeem dat erop gericht is om het ontwerpen, realiseren, deployen en beheren van software te ondersteunen.  +