Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Informatiemodel

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Informatiemodel
Informatiemodel
Het domein betreffende Sturing. (Grouping) Sturing Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt. (BusinessObject) Instelling Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieonderdeel Een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht of behouden middels passende middelen. (BusinessObject) Doelstelling Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren. (BusinessObject) Indicator Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (BusinessObject) Beleidsuitgangspunt De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een beschrijving van uit te voeren activiteiten. (BusinessObject) Plan Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (BusinessObject) Resultaat Het aanbod van producten en diensten van een instelling op het gebied van onderwijs, onderzoek en overige. (BusinessObject) Productportfolio Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. (BusinessObject) Project Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen. (BusinessObject) Programma Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage). (BusinessObject) Toetsresultaat Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijsprogramma Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Leergroep Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenheid Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden. (BusinessObject) Minor Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers. (BusinessObject) Stageorganisatie Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden. (BusinessObject) Examenprogramma Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten. (BusinessObject) Onderwijseenheidres- ultaat Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen. (BusinessObject) Stageopdracht Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld. (BusinessObject) Toetsmateriaal Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. (BusinessObject) Opleiding Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied. (BusinessObject) Deelnemercompetent- ie Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Een mens. (BusinessObject) Individu Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Een deelnemer die gediplomeerd is. (BusinessObject) Alumnus Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (BusinessObject) Melding Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. (BusinessObject) Werkorder Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekking Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Beoordeling De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (BusinessObject) Activum Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden. (BusinessObject) Begroting Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Bedrijfseis Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie-item Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftware Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd. (BusinessObject) Medewerkercompete- ntie In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. (BusinessObject) Autorisatie Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door de instelling. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever. (BusinessObject) Debiteur Een individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer. (BusinessObject) Crediteur Een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een bepaald doel dat (of opbrengsten die) pas in de toekomst wordt (worden) behaald. (BusinessObject) Investering Het domein betreffende Informatieontsluiting (Grouping) Informatieonsluiting Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgegevens Een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenkoms- t Een verzameling organisaties die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Samenwerkingsverba- nd Een onderzoek met een promotiemogelijkheden (BusinessObject) Promotieonderzoek Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt. (BusinessObject) Onderzoeker Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn). (BusinessObject) Onderzoeksobject Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift Het domein betreffende Onderzoeksondersteuning. (Grouping) Onderzoeksondersteuning Het domein betreffende Valorisatie. (Grouping) Valorisatie Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar. (BusinessObject) Octrooi Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsondersteuning Een individu die in potentie deelnemer kan worden. (BusinessObject) Prospect Een doelgericht optreden van een organisatie waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (BusinessObject) Campagne Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in onderwijsgerelateerde zaken tussen de onderwijsinstelling en een deelnemer. (BusinessObject) Onderwijsovereenko- mst Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessObject) Onderwijseenheiduit- voering Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid. (BusinessObject) Onderwijseenheiddee- lname Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. (BusinessObject) Waardedocument Een georganiseerde gebeurtenis voor (grote) groepen waarbij muziek, cultuur, sport, religie, wetenschap, voorlichting of een combinatie hiervan centraal staat. (BusinessObject) Evenement Deze svg is op 14-10-2018 11:54:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 11:54:33 CEST
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
   
   
   
   
   
   
Type
   
   
Gegevenscategorie
   
   
   
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
   
   
Integriteit
   
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
   
   
Toelichting BIV-classificatie
   
   
   
Gegevenstype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-7c837cee-b9a2-a4d0-ba9a-a31cfa6c66e7
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Informatiemodel
Definitie  : Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt.
Domein  : Onderzoek
Type  : Diagram,Informatieobject
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)