Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Relatie tussen bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties

NaamGroepeert
Afhandelen contacten en meldingenAfhandeling bezwaren en beroepen
Bedrijfshulpverlening
Contactbeheer
Externe communicatie
Klachtenafhandeling
Servicemanagement
Afhandelen periodieke/continue verzoekenAlumnibeheer
Applicatiebeheer
Begrotingsconstructie
Compliancebeheer
Contractbeheer
Crediteurenbeheer
Debiteurenbeheer
Documentafhandeling en archivering
Facturering
Functioneel beheer
Grootboekbeheer
IT-infrastructuurbeheer
Leveranciersbeheer
Medewerkeradministratie
Medewerkerbeoordeling
Medewerkerontwikkeling
Relatiebeheer
Salaris- en declaratieverwerking
Tijdregistratie
Ziekte en verlofadministratie
Afsluiten onderwijsperiodeBindend studieadvies
Onderwijseenheidevaluatie
Opleidingsevaluatie
Studiekeuzebegeleiding
Studieloopbaanbegeleiding
Beheren alumniAlumnibeheer
Beheren en ontsluiten onderzoeksresultatenOnderzoeksresultaatarchivering
Onderzoeksresultaatontsluiting
Onderzoeksresultaatpreservering
Definiëren beleidBeleidsvorming en evaluatie
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Ontwikkelen beleid
Productportfoliomanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Tactische planning
Definiëren en prioriteren verbeteringenApplicatiebeheer
Doorvoeren verbeteringen
Enterprise architectuur
Functioneel beheer
IT-infrastructuurbeheer
Kwaliteitsmanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Projectmanagement
Definiëren veranderingsinitiatievenDoorvoeren veranderingen
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Kwaliteitsmanagement
Organisatiemanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Tactische planning
Evalueren veranderingenBeleidsvorming en evaluatie
Doorvoeren veranderingen
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Kwaliteitsmanagement
Operationeel management
Organisatiemanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Strategische planning
Tactische planning
Evalueren verbeteringenApplicatiebeheer
Doorvoeren verbeteringen
Enterprise architectuur
Functioneel beheer
IT-infrastructuurbeheer
Kwaliteitsmanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Projectmanagement
ExaminerenAfhandeling bezwaren en beroepen
Kwalificatiecontrole
Vaststelling verworven competenties
Waardedocumentverstrekking
Faciliteren promotieOnderzoeksregistratie
Promovendusbegeleiding
Toetsuitvoering
Implementeren veranderingenDoorvoeren veranderingen
Enterprise architectuur
Operationeel management
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
Implementeren verbeteringenApplicatiebeheer
Bestellen
Doorvoeren verbeteringen
Enterprise architectuur
Functioneel beheer
IT-infrastructuurbeheer
Kwaliteitsmanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Projectmanagement
Inschrijven voor opleidingAanmeldingsregistratie
Debiteurenbeheer
Deelnemerinschrijving
Deelnemermatching
Documentafhandeling en archivering
Facturering
Identiteitenbeheer
Vaststelling verworven competenties
Instandhouden middelenActivabeheer
Afvalbeheer
Applicatiebeheer
Gebouwbeheer
Gebouwbeveiliging
Gegevensbeheer
IT-infrastructuurbeheer
Identiteitenbeheer
Informatiebeveiliging
Juridische bescherming
Schoonmaak
Vermogensbeheer
Inventariseren verbeteringenApplicatiebeheer
Doorvoeren verbeteringen
Enterprise architectuur
Functioneel beheer
IT-infrastructuurbeheer
Kwaliteitsmanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Leveren onderwijsAfhandeling bezwaren en beroepen
Documentafhandeling en archivering
Gebouwbeheer
Informatievaardigheidsondersteuning
Inzet en middelenplanning
Onderwijsmateriaalontsluiting
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Onderzoeksresultaatontsluiting
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
Persoonlijke situatiebegeleiding
Roosterwijziging
Stagebegeleiding
Studiekeuzebegeleiding
Toepassing didactische werkvorm
Toepassing leermaterialen
Toetsbeoordeling
Toetsuitvoering
Toetsvoorbereiding
Voorbereiding onderwijsuitvoering
Voortgangsbewaking
Ziekte en verlofadministratie
Monitoren en evalueren beleidsuitvoeringBeleidsvorming en evaluatie
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Ontwikkelen beleid
Organisatiemanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Tactische planning
Ontwikkelen BM OnderwijsOntwikkelen business modellen
Ontwikkelen BM OnderzoekOntwikkelen business modellen
Ontwikkelen instellingsidentiteitBeleidsvorming en evaluatie
Enterprise governance
Organisatiemanagement
Strategische planning
Ontwikkelen meerjarenplanningOntwikkelen instellingsplan
Ontwikkelen onderzoekImpactanalyse
Onderzoeksvraagidentificatie
Productportfoliomanagement
Ontwikkelen opleidingAccreditatie
Beleidsvorming en evaluatie
Formatieplanning
Marktonderzoek
Onderwijseenheidontwikkeling
Onderwijsmateriaalontsluiting
Onderzoeksresultaatontsluiting
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
Opleidingsontwikkeling
Productportfoliomanagement
Publiceren onderzoeksresultatenCollegiale toetsing
Kennisoverdracht naar onderwijs
Kennisoverdracht naar vakgenoten
Publicatiecreatie
Sturen meerjarenplanningOntwikkelen instellingsplan
Uitbaten onderzoeksresultatenKennisoverdracht naar bedrijven
Kennisoverdracht naar maatschappij
Kennisvermarkting
Octrooiwerving
Start-upbegeleiding
Uitvoeren beleidsanalyseBeleidsvorming en evaluatie
Enterprise architectuur
Ontwikkelen beleid
Uitvoeren onderzoekBronidentificatie
Gegevenscollectie
Gegevensverwerking en -analyse
Literatuuronderzoek
Onderzoeksgegevensbeheer
Onderzoeksinstrumentontwikkeling
Onderzoeksobjectwerving
Onderzoeksprotocolontwikkeling
Onderzoeksprotocoltoetsing
Onderzoeksregistratie
Promovendusbegeleiding
Vergunningswerving
Verantwoorden beleidAccreditatie
Beleidsvorming en evaluatie
Enterprise governance
Integrale veiligheidsbewaking
Interne rapportages
Jaarverslaglegging
Ontwikkelen beleid
Organisatiemanagement
Overige externe rapportages
Strategische planning
Uitvoering Standard Evaluation Protocol
Voorbereiden onderwijsperiodeFormatieplanning
Gebouwbeheer
Informatievaardigheidsondersteuning
Inzet en middelenplanning
Lesroosterconstructie
Onderwijsactiviteitenplanning
Onderwijsadministratie
Onderwijseenheidinschrijving
Onderwijseenheidontwikkeling
Onderwijsmateriaalontsluiting
Onderzoeksresultaatontsluiting
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
Opleidingsontwikkeling
Roosterpublicatie
Stagematching
Studieloopbaanbegeleiding
Toetsinschrijving
Toetsroosterconstructie
Vraagprognotisering
Werving en selectie
Voorbereiden veranderingenDoorvoeren veranderingen
Enterprise architectuur
Operationeel management
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
Tactische planning
Werven deelnemersInformatieverstrekking
Marktbewerking
Marktonderzoek
Prospectondersteuning
Werven onderzoekFinancieringsondersteuning
Financieringswerving
Onderzoekspartnering
Onderzoeksplanning
Onderzoekstoetsing
NaamIs gerelateerd aan
Doorvoeren veranderingen
Doorvoeren verbeteringen
Ontwikkelen beleidAccreditatie
Beleidsvorming en evaluatie
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Integrale veiligheidsbewaking
Interne rapportages
Jaarverslaglegging
Overige externe rapportages
Productportfoliomanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Tactische planning
Uitvoering Standard Evaluation Protocol
Ontwikkelen business modellenBeleidsvorming en evaluatie
Enterprise governance
Enterprise risicomanagement
Organisatiemanagement
Strategische planning
Ontwikkelen instellingsplanEnterprise governance
Enterprise risicomanagement
Organisatiemanagement
Strategische planning