Relatie tussen bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties

NaamGroepeert
Aanvragen onderzoeksvergunningenVergunningswerving
Werven onderzoeksmiddelen
Afhandelen contacten en meldingenAfhandeling bezwaren en beroepen
Bedrijfshulpverlening
Contactbeheer
Externe communicatie
Klachtenafhandeling
Servicemanagement
Afhandelen periodieke/continue verzoekenAlumnibeheer
Applicatiebeheer
Begrotingsconstructie
Compliancebeheer
Contractbeheer
Crediteurenbeheer
Debiteurenbeheer
Documentafhandeling en archivering
Facturering
Functioneel beheer
Grootboekbeheer
IT-infrastructuurbeheer
Leveranciersbeheer
Medewerkeradministratie
Medewerkerbeoordeling
Medewerkerontwikkeling
Relatiebeheer
Salaris- en declaratieverwerking
Tijdregistratie
Ziekte en verlofadministratie
Afsluiten onderwijsperiodeBindend studieadvies
Onderwijseenheidevaluatie
Opleidingsevaluatie
Studiekeuzebegeleiding
Studieloopbaanbegeleiding
Archiveren en preserveren onderzoeksgegevensBeheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Onderzoeksresultaatborging
Archiveren onderzoeksresultatenBeheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Onderzoeksresultaatborging
Begeleiden start-upsKennisvermarkting
Uitbaten onderzoeksresultaten
Beheren alumniAlumnibeheer
Beheren onderzoeksportfolioProductportfoliomanagement
Bepalen geschikt disseminatiemediumBeheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Disseminatiecreatie
Bepalen onderzoeksimpactOnderzoeksevaluatie
Bepalen onderzoeksvoortgangOnderzoeksprotocoltoetsing
Rapporteren tussenresultaten en voortgang onderzoek
Creëren nieuwe onderzoeksgegevens(Her)gebruiken onderzoeksgegevens
Gegevenscollectie
Definiëren beleidBeleidsvorming en evaluatie
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Ontwikkelen beleid
Productportfoliomanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Tactische planning
Definiëren en prioriteren verbeteringenApplicatiebeheer
Doorvoeren verbeteringen
Enterprise architectuur
Functioneel beheer
IT-infrastructuurbeheer
Kwaliteitsmanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Projectmanagement
Definiëren veranderingsinitiatievenDoorvoeren veranderingen
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Kwaliteitsmanagement
Organisatiemanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Tactische planning
Dissemineren andere onderzoeksresultatenBeheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Disseminatiecreatie
Dissemineren onderzoeksgegevensBeheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Disseminatiecreatie
Evalueren veranderingenBeleidsvorming en evaluatie
Doorvoeren veranderingen
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Kwaliteitsmanagement
Operationeel management
Organisatiemanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Strategische planning
Tactische planning
Evalueren verbeteringenApplicatiebeheer
Doorvoeren verbeteringen
Enterprise architectuur
Functioneel beheer
IT-infrastructuurbeheer
Kwaliteitsmanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Projectmanagement
ExaminerenAfhandeling bezwaren en beroepen
Kwalificatiecontrole
Vaststelling verworven competenties
Waardedocumentverstrekking
Faciliteren promotieOnderzoeksregistratie
Promovendusbegeleiding
Toetsuitvoering
Identificeren bronnenOnderzoeksopzetontwikkeling
Opstellen onderzoeksvoorstel
Implementeren veranderingenDoorvoeren veranderingen
Enterprise architectuur
Operationeel management
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
Implementeren verbeteringenApplicatiebeheer
Bestellen
Doorvoeren verbeteringen
Enterprise architectuur
Functioneel beheer
IT-infrastructuurbeheer
Kwaliteitsmanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Projectmanagement
Inschrijven voor opleidingAanmeldingsregistratie
Debiteurenbeheer
Deelnemerinschrijving
Deelnemermatching
Documentafhandeling en archivering
Facturering
Identiteitenbeheer
Vaststelling verworven competenties
Instandhouden middelenActivabeheer
Afvalbeheer
Applicatiebeheer
Gebouwbeheer
Gebouwbeveiliging
Gegevensbeheer
IT-infrastructuurbeheer
Identiteitenbeheer
Informatiebeveiliging
Juridische bescherming
Schoonmaak
Vermogensbeheer
Inventariseren verbeteringenApplicatiebeheer
Doorvoeren verbeteringen
Enterprise architectuur
Functioneel beheer
IT-infrastructuurbeheer
Kwaliteitsmanagement
Performancemanagement
Procesmanagement
Leveren onderwijsAfhandeling bezwaren en beroepen
Documentafhandeling en archivering
Gebouwbeheer
Informatievaardigheidsondersteuning
Inzet en middelenplanning
Onderwijsmateriaalontsluiting
Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
Persoonlijke situatiebegeleiding
Roosterwijziging
Stagebegeleiding
Studiekeuzebegeleiding
Toepassing didactische werkvorm
Toepassing leermaterialen
Toetsbeoordeling
Toetsuitvoering
Toetsvoorbereiding
Voorbereiding onderwijsuitvoering
Voortgangsbewaking
Ziekte en verlofadministratie
Monitoren en evalueren beleidsuitvoeringBeleidsvorming en evaluatie
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Ontwikkelen beleid
Organisatiemanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Tactische planning
Ondersteunen financieringsaanvraagFinancieringsondersteuning
Werven onderzoeksmiddelen
Ontwikkelen BM OnderwijsOntwikkelen business modellen
Ontwikkelen BM OnderzoekOntwikkelen business modellen
Ontwikkelen instellingsidentiteitBeleidsvorming en evaluatie
Enterprise governance
Organisatiemanagement
Strategische planning
Ontwikkelen meerjarenplanningOntwikkelen instellingsplan
Ontwikkelen onderzoeksinstrumentenOnderzoeksopzetontwikkeling
Opstellen onderzoeksvoorstel
Ontwikkelen onderzoeksopzetOnderzoeksopzetontwikkeling
Opstellen onderzoeksvoorstel
Ontwikkelen opleidingAccreditatie
Beleidsvorming en evaluatie
Formatieplanning
Marktonderzoek
Onderwijseenheidontwikkeling
Onderwijsmateriaalontsluiting
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
Opleidingsontwikkeling
Productportfoliomanagement
Opstellen acceptatiecriteria onderzoeksobjectenOnderzoeksobjectwerving
Werven onderzoeksmiddelen
Opstellen onderzoeksplanOnderzoeksplanning
Opstellen onderzoeksvoorstel
Opstellen onderzoeksvraagOnderzoeksvraagidentificatie
Opstellen onderzoeksvoorstel
Opzetten onderzoekscollaboratieOnderzoekspartnering
Overdragen kennis naar bedrijvenKennisoverdracht
Uitbaten onderzoeksresultaten
Overdragen kennis naar maatschappijKennisoverdracht
Uitbaten onderzoeksresultaten
Overdragen kennis naar onderwijsKennisoverdracht
Uitbaten onderzoeksresultaten
Overdragen kennis naar vakgenotenKennisoverdracht
Uitbaten onderzoeksresultaten
Preserveren onderzoeksresultatenBeheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Onderzoeksresultaatborging
Produceren onderzoeks(tussen)resultatenGegevensverwerking en -analyse
Vastleggen onderzoeksresultaten
Schrijven en indienen financieringsaanvraagFinancieringswerving
Werven onderzoeksmiddelen
Sturen meerjarenplanningOntwikkelen instellingsplan
Uitnutten onderzoeksfaciliteitenKennisvermarkting
Uitbaten onderzoeksresultaten
Uitvoeren beleidsanalyseBeleidsvorming en evaluatie
Enterprise architectuur
Ontwikkelen beleid
Uitvoeren peer reviewBeheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Collegiale toetsing
Uitvoeren toets op ethische aspectenOnderzoekstoetsing
Opstellen onderzoeksvoorstel
Uitvoeren toets op juridische aspectenOnderzoekstoetsing
Opstellen onderzoeksvoorstel
Uitvoeren toets op maatschappelijke aspectenOnderzoekstoetsing
Opstellen onderzoeksvoorstel
Valideren onderzoeksbevindingen(Her)gebruiken onderzoeksgegevens
Gegevensverwerking en -analyse
Vastleggen onderzoeksvoortgangOnderzoeksregistratie
Rapporteren tussenresultaten en voortgang onderzoek
Verantwoorden beleidAccreditatie
Beleidsvorming en evaluatie
Enterprise governance
Integrale veiligheidsbewaking
Interne rapportages
Jaarverslaglegging
Kwaliteitszorg Onderzoek
Ontwikkelen beleid
Organisatiemanagement
Overige externe rapportages
Strategische planning
Verdedigen octrooienKennisbescherming
Uitbaten onderzoeksresultaten
Vermarkten kennisKennisvermarkting
Uitbaten onderzoeksresultaten
Verwerken en analyseren onderzoeksgegevens(Her)gebruiken onderzoeksgegevens
Gegevensverwerking en -analyse
Verwerven octrooienKennisbescherming
Uitbaten onderzoeksresultaten
Verzamelen onderzoeksgegevens(Her)gebruiken onderzoeksgegevens
Gegevenscollectie
Voorbereiden disseminatieDisseminatiecreatie
Vastleggen onderzoeksresultaten
Voorbereiden onderwijsperiodeFormatieplanning
Gebouwbeheer
Informatievaardigheidsondersteuning
Inzet en middelenplanning
Lesroosterconstructie
Onderwijsactiviteitenplanning
Onderwijsadministratie
Onderwijseenheidinschrijving
Onderwijseenheidontwikkeling
Onderwijsmateriaalontsluiting
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
Opleidingsontwikkeling
Roosterpublicatie
Stagematching
Studieloopbaanbegeleiding
Toetsinschrijving
Toetsroosterconstructie
Vraagprognotisering
Werving en selectie
Voorbereiden veranderingenDoorvoeren veranderingen
Enterprise architectuur
Operationeel management
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
Tactische planning
Waarborgen gegevenskwaliteit(Her)gebruiken onderzoeksgegevens
Onderzoeksdatamanagement
Waarborgen herbruikbaarheid onderzoeksgegevensBeheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Onderzoeksdatamanagement
Waarborgen toegankelijkheid onderzoeksgegevensBeheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Onderzoeksdatamanagement
Waarborgen vindbaarheid onderzoeksgegevensBeheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Onderzoeksdatamanagement
Werven deelnemersInformatieverstrekking
Marktbewerking
Marktonderzoek
Prospectondersteuning
Zoeken geschikte onderzoeksobjectenOnderzoeksobjectwerving
Werven onderzoeksmiddelen
NaamIs gerelateerd aan
(Her)gebruiken onderzoeksgegevens
Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten
Doorvoeren veranderingen
Doorvoeren verbeteringen
Ontwikkelen beleidAccreditatie
Beleidsvorming en evaluatie
Enterprise architectuur
Enterprise governance
Integrale veiligheidsbewaking
Interne rapportages
Jaarverslaglegging
Kwaliteitszorg Onderzoek
Overige externe rapportages
Productportfoliomanagement
Programma en projectportfoliomanagement
Tactische planning
Ontwikkelen business modellenBeleidsvorming en evaluatie
Enterprise governance
Enterprise risicomanagement
Organisatiemanagement
Strategische planning
Ontwikkelen instellingsplanEnterprise governance
Enterprise risicomanagement
Organisatiemanagement
Strategische planning
Opstellen onderzoeksvoorstel
Rapporteren tussenresultaten en voortgang onderzoek
Uitbaten onderzoeksresultaten
Vastleggen onderzoeksresultaten
Werven onderzoeksmiddelen