Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
I
Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek.  +
Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal.  +
Het klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties.  +
De vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten.  +
Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.  +
Het helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.  +
Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video  +
Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa.  +
Het opstellen van een onderzoeksplan.  +
Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken  +
Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders.  +
Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.  +
Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp.  +
Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt.  +
Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.  +
Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen.  +
Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten.  +
Voorziening gericht op het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties op grote datasets.  +
Een systeem dat erop gericht is om het ontwerpen, realiseren, deployen en beheren van software te ondersteunen.  +
Het zoeken naar gegevens in een afgebakend informatiedomein.  +
Het beheren van gegevens over sollicitaties  +
Een conceptuele weergave van de werkelijkheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek.  +
Een veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag.  +
Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief.  +
Een systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens.  +
Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid.  +
Een hierarchisch opslagmechanisme van gebruikersgegevens.  +
Het ontvangen van fysieke betalingen  +
Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden.  +
Een systeem dat bericht-gebaseerde integratie met externe partijen ondersteunt.  +
Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.  +
Een verzameling waarden van kwalitatieve of kwantitatieve variabelen die zijn gemeten en/of verzameld en die kunnen worden geanalyseerd of waarover kan worden gerapporteerd.  +
Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling.  +
Het administratief en procedureel ondersteunen van het schrijven en indienen van een financieringsaanvraag.  +
Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang.  +
Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants.  +
Een systeem dat het creeren en delen van gezamenlijke kennis ondersteunt.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden.  +
Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen).  +
Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen.  +
Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd.  +
Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.  +
Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling.  +
Het beheren van gegevens over autorisaties  +
Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).  +
Het indexeren van documenten  +
Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag.  +
Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer.  +
Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.  +
Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen  +
Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.  +
Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen.  +
Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk  +
Het verwerken van inkomende facturen.  +
Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur.  +
Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt.  +
Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen  +
Een systeem dat de status van (andere) systemen in de IT-omgeving bewaakt en alarmeert bij uitval of andere incidenten.  +
Ondersteunt het uitvoeren van softwarecomponenten op een transactionele, veilige en schaalbare wijze.  +
Het bepalen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Een systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt.  +
Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd.  +
Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.  +
Een systeem dat identiteiten (gebruikers) en toegangsrechten beheert.  +
Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers  +
Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.  +
Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken.  +
Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie.  +
Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat.  +
Een systeem dat in staat is gebruikers te authenticeren en grofmazig te autoriseren.  +
Het ondersteunen van de analyse van gegevens  +
Het beheren van gegevens over activa  +
Omgeving die statische content ontsluit naar eindgebruiker.  +
Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering.  +
Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer.  +
Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.  +
Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen.  +
Het ondersteunen van het beheren van software  +
Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie.  +
Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen.  +
Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen.  +
Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers.  +
Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties.  +
Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken.  +
Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling.  +
Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen.  +
De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers.  +
Het beheren van de relatie met alumni.  +
Een gewenste eigenschap van de organisatie.  +
Een systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert.  +
Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken.  +
Een systeem dat het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers ondersteunt.  +
Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep).  +
Het domein betreffende Informatieontsluiting  +
Het vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten  +
Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records  +
Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.  +
Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting.  +
Een plek waar de gebruiker van de VRE gegevens kan delen; dit omvat archivering van de studie. De gegevens in de Data Sharing Zone kunnen niet worden gewijzigd, maar alleen worden verwijderd door een gebruiker van de werkruimte. De zone voor het delen van gegevens bestaat uit drie delen: meta, log en gegevens en voorwaarden. Het verschil met een data-landingzone, is wie de controle heeft over de gegevens: data-landingzone = leverancier / eigenaar van de data; zone voor gegevensuitwisseling = werkruimtegebruiker.  +
Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording.  +
Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek.  +
Het beheren van gegevens over betalingen  +
Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert.  +
Het opstellen en beheren van een imago, huisstijl en bijbehorende sjablonen.  +
Het beheren van gegevens over 'informed consent'/  +
Een object dat door individuen kan worden gebruikt.  +
Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen.  +
Het zichtbaar maken van specifieke leerinhoud voor de deelnemer  +
Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties  +
Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten  +
Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten.  +
Een systeem dat het mogelijk maakt om enquetes af te nemen.  +
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.  +
Het beheren van gegevens over relaties  +
Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma.  +
Een mens.  +
Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens.  +
Een systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt.  +
Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten  +
Het converteren van documenten  +
Het genereren van documenten op basis van specifieke invoer  +
Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.  +
Het beheren van gegevens over debiteuren  +
Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie.  +
Het ondersteunen van informatiebeveiliging  +
Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken).  +
Een systeem dat in informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen kan publiceren.  +
Het ondersteunen van het ontdekken van gegevens in een dataset.  +
Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs.  +
Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling.  +
Een individu die in potentie deelnemer kan worden.  +
Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen.  +
Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content  +
Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.  +
Het ondersteunen van het beheer van IT systemen  +
Het ondersteunen van het beheer van gebouwen  +
De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk.  +
Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding).  +
Het commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten.  +
Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten.  +
Het domein betreffende Valorisatie.  +
Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners.  +
Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.  +
Het ondersteunen van het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen  +
Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.  +
Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door de instelling. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever.  +
Het onderhouden van contacten met alumni.  +
De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling.  +
Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets.  +
Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek.  +
Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.  +
Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur  +
Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren.  +
Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen.  +
Het ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers  +
Het uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten.  +
Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld.  +
Het ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten  +
In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker.  +
Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt.  +
Systeem dat het plannen van de inzet van medewerkers ondersteunt.  +
Een organisatie die producten of diensten levert.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie.  +
Een systeem dat het publiceren van Linked Data ondersteunt.  +
Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt.  +
Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend.  +
Het bepalen van de impact van een onderzoek, al dan niet afgezet tegen andere onderzoeken en onderzoeksresultaten in een bepaalde discipline.  +
Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.  +
Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen.  +
Een beoordeling van het functioneren van een medewerker.  +
Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.  +
Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid.  +
Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer.  +
Het indexeren van interne en externe wetenschappelijke content ten behoeve van doorzoekbaarheid.  +
Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.  +
Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen.  +
Het administreren van alle gegevens van medewerkers.  +
Systeem waarmee fysieke betalingen kunnen worden ontvangen.  +
Een systeem dat het extraheren, transformeren en laden van gegevens in bulk ondersteunt.  +
Het beheren van gegevens over vermogen  +
Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt.  +
Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage).  +
Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers.  +
Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering.  +
De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken.  +
Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten.  +
Het ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen  +
Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen.  +
Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.  +
Het beheren van de balans van de organisatie.  +
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.  +
Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden.  +
Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding.  +
Een systeem dat de interne dienstverlening (servicemanagement) ondersteunt.  +
Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert.  +
Biedt de mogelijkheid om versies van gegevensworkflows, algoritmen en indien nodig (subsets van) gegevens op te slaan.  +
Omgeving waarbinnen dynamische content wordt ontsloten  +
Het beheren van de onderzoeksportfolio  +
Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek  +
Het helpen van deelnemers bij het vinden van een baan.  +
Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt.  +
Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties.  +
Een systeem dat een student ondersteunt bij het verzamelen van eigen werk.  +
Het vastleggen wie welke handelingen met welke gegevens uitvoert.  +
Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata.  +
Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek).  +
Een systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt.  +
Het aanvragen van de benodigde vergunningen om een bepaald onderzoek uit te mogen voeren.  +
Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen.  +
Het verstrekken van informatie naar deelnemers en medewerkers.  +
Een systeem dat het genereren van documenten op basis van specifieke invoer ondersteunt.  +
Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.  +
Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert.  +
Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.  +
Het ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video's  +
Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens  +
Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek  +
Het domein betreffende Bedrijfsvoering  +
Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen  +
Een georganiseerde gebeurtenis voor (grote) groepen waarbij muziek, cultuur, sport, religie, wetenschap, voorlichting of een combinatie hiervan centraal staat.  +
Een systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt.  +
Een systeem voor het beheren van onderwijsmateriaal.  +
Het aanbod van producten en diensten van een instelling op het gebied van onderwijs, onderzoek en overige.  +
Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied.  +
Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed.  +
Het zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden.  +
Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.  +
Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Het gebied voor gecontroleerd detecteren en corrigeren (of verwijderen) van corrupte of onnauwkeurige records uit een recordset, tabel of database. Vooral gebruikt in databases verwijst de term naar het identificeren van onvolledige, onjuiste, onnauwkeurige, irrelevante, enz. delen van de gegevens en het vervolgens vervangen, wijzigen of verwijderen van deze 'vuile' gegevens. Het gecontroleerde vermogen om de datamodificatie van gegevens(sets) bij te houden, is noodzakelijk voor data-trailing / -audits, het voldoen aan voorwaarden van bepaalde subsidies en is de sleutel voor monitoren. De licentieovereenkomst kan vereisen dat passende correcties worden voorgesteld / gemaakt om de brongegevens te corrigeren / verbeteren.  +
Ondersteunt het beheren van gestructureerde gegevens.  +
Ondersteunt het gebruik van een desktop die zich op een server bevindt.  +
Het domein betreffende Generieke Applicaties.  +
Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering.  +
Eenheid van geplande arbeidstijd.  +
Het direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld.  +
Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen  +
Het toetsen van de ethische aspecten van een onderzoek.  +
Het herkennen van documenten  +
Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden.  +
Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid.  +
Een systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt.  +
Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt.  +
Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening.  +
Een platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal.  +
Het beheren van gegevens over contactmomenten  +
Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan.  +