Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Alle bedrijfsfuncties

CSV

NaamDefinitieBeheertBenadertGroepeert
AanbestedenEen formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.LeverancierBedrijfseis
Contact
AanmeldingsregistratieHet registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
AccreditatieHet ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie.ResultaatIndicator
ActivabeheerHet financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.Activum
Afhandeling bezwaren en beroepenHet afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling.MeldingDeelnemer
AfvalbeheerHet sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.Gebouw
Ruimte
AlumnibeheerHet onderhouden van contacten met alumni.AlumnusContact
Applicatie-ontwikkelingHet ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.ApplicatieArchitectuur
Plan
ApplicatiebeheerHet aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.Applicatie
ArbeidsmarktbegeleidingHet helpen van deelnemers bij het vinden van een baan.Deelnemer
BedrijfshulpverleningHet zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten.Gebouw
Ruimte
BegrotingsconstructieHet vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten.Begroting
Kostenplaats
Dienstbetrekking
Medewerker
Werkactiviteit
Beleid en planvormingHet vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen.Beleidsvorming en evaluatie
Enterprise architectuur
Productportfoliomanagement
Tactische planning
Beleidsvorming en evaluatieHet vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
BestellenHet bestellen van individuele middelen bij een leverancier.InkoopcontractContact
Leverancier
BetalingenHet uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren.Uitgaande betaling
Verplichting
Bindend studieadviesHet waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd.WaardedocumentDeelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
BronidentificatieHet verzamelen van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
Publicatie
Werk
CateringbeheerHet verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants.Gebouw
Ruimte
Voorwerp
Collegiale toetsingHet reviewen van onderzoeksresultaten van anderen.Onderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
CommunicatiemanagementHet ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.Externe communicatie
Imago-ontwikkeling
Interne communicatie
CompliancebeheerHet controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving.
ContactbeheerHet afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen.ContactAlumnus
Individu
Leverancier
Organisatie
Prospect
ContactmanagementHet afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de instelling en het beheren van de relatie met deze mensen.Alumnibeheer
Contactbeheer
Relatiebeheer
Servicemanagement
ContractbeheerHet tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers.InkoopcontractContact
Leverancier
CrediteurenbeheerHet verwerken van inkomende facturen.Crediteur
Verplichting
Dienstbetrekking
Medewerker
Vordering
Werkactiviteit
DebiteurenbeheerHet ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen.Debiteur
Inkomende betaling
Vordering
Dienstbetrekking
Individu
Verplichting
Werkactiviteit
DeelnemerbegeleidingHet begeleiden van deelnemers in hun leertraject.Stagebegeleiding
Stagematching
Studieloopbaanbegeleiding
DeelnemercounselingHet begeleiden van deelnemers bij zaken die buiten hun directe onderwijsactiviteiten liggen.Arbeidsmarktbegeleiding
Persoonlijke situatiebegeleiding
Studiekeuzebegeleiding
DeelnemerherinschrijvingHet administratief verwerken van de jaarlijkse herinschrijving van een deelnemer.OnderwijsovereenkomstDeelnemer
Minor
Opleiding
DeelnemerinschrijvingHet administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
DeelnemermatchingHet bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
Prospect
DeelnemeruitschrijvingHet administratief verwerken van de uitschrijving van een deelnemer bij de onderwijsinstelling.Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
Minor
Opleiding
DeelnemerwervingHet werven van deelnemers en opdrachtgevers.Informatieverstrekking
Marktbewerking
Marktonderzoek
Prospectondersteuning
DiplomeringHet beoordelen van uitstroomkwalificaties en verstrekken van een waardedocument.Bindend studieadvies
Kwalificatiecontrole
Waardedocumentverstrekking
Documentafhandeling en archiveringHet afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten.Configuratie-item
Enterprise architectuurHet vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.ArchitectuurBeleidsuitgangspunt
Doelstelling
Resultaat
Enterprise governanceHet inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
Enterprise risicomanagementHet bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen.Doelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
Externe communicatieHet verstrekken van informatie naar externe partijen.
Facilitair managementHet zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.Afvalbeheer
Bedrijfshulpverlening
Cateringbeheer
Documentafhandeling en archivering
Gebouwbeheer
Gebouwbeveiliging
Goederenafhandeling
Schoonmaak
Vastgoedontwikkeling
FactureringHet kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren.Vordering
Financieel managementHet zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.Activabeheer
Begrotingsconstructie
Betalingen
Crediteurenbeheer
Debiteurenbeheer
Facturering
Grootboekbeheer
Vermogensbeheer
FinancieringsondersteuningHet ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
FinancieringswervingHet aanvragen van een financiering voor een onderzoek.Subsidieovereenkomst
Subsidieprogramma
FormatieplanningHet vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen.Formatieplaats
Medewerkercompetentie
Organisatieonderdeel
Werkactiviteit
Functioneel beheerHet in stand houden en aansturen van de informatievoorziening.Bedrijfseis
GebouwbeheerHet verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen.Gebouw
Ruimte
Configuratie-item
Voorwerp
GebouwbeveiligingHet ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten.Gebouw
Ruimte
GegevensbeheerHet ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn.Bedrijfseis
GegevenscollectieHet verzamelen van nieuwe onderzoeksgegevens.Onderzoeksgegevens
Gegevensverwerking en -analyseHet verwerken (extraheren, converteren, opschonen, ordenen e.d.), analyseren en interpreteren van de verzamelde onderzoeksgegevens.Onderzoeksgegevens
GoederenafhandelingHet afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen.Configuratie-item
Voorwerp
GrootboekbeheerHet beheren van de balans van de organisatie.JournaalpostDienstbetrekking
Medewerker
Verplichting
Vordering
Werkactiviteit
Human Resource ManagementHet ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.Formatieplanning
Medewerkeradministratie
Medewerkerbeoordeling
Medewerkerontwikkeling
Salaris- en declaratieverwerking
Tijdregistratie
Werving en selectie
Ziekte en verlofadministratie
IT-infrastructuurbeheerHet in stand houden en beheren van IT-infrastructuur.Apparaat
Systeemsoftware
IT-infrastructuurontwikkelingHet ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur.Apparaat
Systeemsoftware
Architectuur
Plan
IdentiteitenbeheerHet beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.Autorisatie
Bedrijfseis
Digitale identiteit
Imago-ontwikkelingHet opstellen en beheren van een imago, huisstijl en bijbehorende sjablonen.
ImpactanalyseHet bepalen van de scoring van publicaties ten opzichte van anderen in een bepaalde discipline.(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
Informatie en TechnologiemanagementHet ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening.Applicatie-ontwikkeling
Applicatiebeheer
Functioneel beheer
Gegevensbeheer
IT-infrastructuurbeheer
IT-infrastructuurontwikkeling
Identiteitenbeheer
Informatiebeveiliging
Informatiemanagement
InformatiebeveiligingHet borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.Bedrijfseis
InformatiedoorleveringHet beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd.Informatievaardigheidsondersteuning
Ontsluiting digitaal materiaal
Ontsluiting digitale databanken
Ontsluiting fysiek materiaal
InformatieleveringHet beheren en beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) die binnen de instelling zijn geproduceerd.Onderzoeksresultaatarchivering
Onderzoeksresultaatborging
Onderzoeksresultaatontsluiting
Onderzoeksresultaatpreservering
InformatiemanagementHet vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau.ArchitectuurDoelstelling
Plan
InformatievaardigheidsondersteuningHet ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie.Expressie
Item
Manifestatie
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
InformatieverstrekkingHet verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten.CampagneAlumnus
Individu
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
Organisatie
Prospect
InkoopmanagementHet verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.Aanbesteden
Bestellen
Contractbeheer
Leveranciersbeheer
InnovatieHet verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen.Doelstelling
InschrijvingHet verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer.Aanmeldingsregistratie
Deelnemerherinschrijving
Deelnemerinschrijving
Deelnemermatching
Deelnemeruitschrijving
Integrale veiligheidsbewakingHet bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging.ResultaatIndicator
Interne communicatieHet verstrekken van informatie naar deelnemers en medewerkers.
Interne rapportagesHet beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen.ResultaatIndicator
Inzet en middelenplanningHet reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag.InzetplanningDeelnemer
Lesgroep
Onderwijsactiviteit
Rooster
Ruimte
Toetsactiviteit
Voorwerp
JaarverslagleggingHet opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie.ResultaatIndicator
Juridisch adviserenHet geven van juridisch advies.Melding
Werkorder
Juridisch managementHet ervoor zorgdragen dat de organisatie zich begeeft binnen de grenzen van wet- en regelgeving.Afhandeling bezwaren en beroepen
Compliancebeheer
Juridisch adviseren
Juridische bescherming
Klachtenafhandeling
Juridische beschermingHet beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling.
Kennisoverdracht naar bedrijvenHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie.Onderzoeksgegevens
Publicatie
Kennisoverdracht naar maatschappijHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.Onderzoeksgegevens
Publicatie
Kennisoverdracht naar onderwijsHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar onderwijsmedewerkers binnen de instelling.Onderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
Kennisoverdracht naar vakgenotenHet overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) naar andere onderzoekers, bijvoorbeeld in een conferentie.Onderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
KennisuitnuttingHet beschikbaar en geschikt maken van onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens) voor de toepassing in producten, processen en diensten zoals interactie met de maatschappij en private organisaties.Kennisoverdracht naar bedrijven
Kennisoverdracht naar maatschappij
Kennisvermarkting
Octrooiwerving
Start-upbegeleiding
KennisvermarktingHet daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).Onderzoeksgegevens
Publicatie
KlachtenafhandelingHet afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers.Melding
Werkorder
KwalificatiecontroleHet vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel.Deelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
KwaliteitsmanagementHet ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen.Indicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
LesgroepvormingHet samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden.LesgroepDeelnemer
Onderwijsactiviteit
Onderwijseenheiddeelname
Toetsactiviteit
LesroosterconstructieHet koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd.RoosterDeelnemer
Inzetplanning
Lesgroep
Onderwijsactiviteit
LeveranciersbeheerHet verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.LeverancierContact
LiteratuuronderzoekHet in detail bestuderen van bestaande literatuur die eerder als relevant is geïdentificeerd.(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
Onderzoeksobject
Publicatie
Werk
MarktbewerkingHet uitvoeren van specifieke acties en campagnes om de doelgroepen te bereiken zoals het organiseren van informatiedagen en evenementen voor deelnemers.CampagneAlumnus
Individu
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
Organisatie
MarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.ProspectAlumnus
Individu
Organisatie
MedewerkeradministratieHet administreren van alle gegevens van medewerkers.Dienstbetrekking
Medewerker
MedewerkerbeoordelingHet beoordelen van de prestaties van de medewerker en het besluiten over beloning en promotie alsook over ontslag en demotie.Beoordeling
Medewerker
Medewerkercompetentie
MedewerkerontwikkelingHet expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding.Medewerker
OctrooiwervingHet aanvragen van octrooien voor de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).OctrooiOnderzoeksgegevens
Publicatie
OnderwijsactiviteitenplanningHet inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage).Onderwijsactiviteit
Onderwijseenheiduitvoering
Deelnemer
Onderwijseenheiddeelname
OnderwijsadministratieDe administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids.
OnderwijseenheidevaluatieHet evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.Onderwijseenheid
Onderwijseenheiduitvoering
OnderwijseenheidinschrijvingHet (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid.Onderwijseenheiddeelname
Onderwijseenheiduitvoering
Onderwijseenheid
Onderwijsprogramma
Opleiding
OnderwijseenheidontwikkelingHet (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een individuele onderwijseenheid, inclusief de werkvorm(en) en het bijbehorende leer- en toetsmateriaal.Leermateriaal
Onderwijseenheid
Toetsmateriaal
Deelnemercompetentie
Publicatie
Werk
OnderwijsmateriaalontsluitingHet beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling.Leermateriaal
Toetsmateriaal
OnderwijsontwikkelingHet (her)ontwikkelen en evalueren van opleidingen, minoren en onderwijseenheden.Onderwijseenheidevaluatie
Onderwijseenheidontwikkeling
Onderwijsmateriaalontsluiting
Opleidingsevaluatie
Opleidingsontwikkeling
OnderwijsplanningHet samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen.Inzet en middelenplanning
Lesgroepvorming
Onderwijsactiviteitenplanning
Onderwijsadministratie
Onderwijseenheidinschrijving
Toetsinschrijving
Vraagprognotisering
OnderwijsuitvoeringHet voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding).Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Onderwijsuitvoeringsevaluatie
Toepassing didactische werkvorm
Toepassing leermaterialen
Voorbereiding onderwijsuitvoering
Voortgangsbewaking
OnderwijsuitvoeringsbegeleidingHet begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm.Leeractiviteit
Stageactiviteit
Werkproduct
Deelnemer
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Publicatie
Werk
OnderwijsuitvoeringsevaluatieHet geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid.Deelnemer
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Publicatie
Rooster
Werk
OnderzoeksadministratieHet administratief ondersteunen van onderzoeken.Financieringsondersteuning
Onderzoeksobjectwerving
Onderzoeksregistratie
Vergunningswerving
OnderzoeksassistentieHet inhoudelijk ondersteunen van het onderzoek.Impactanalyse
Onderzoeksgegevensbeheer
OnderzoeksgegevensbeheerHet ervoor zorgen dat onderzoeksgegevens met voldoende kwaliteit beschikbaar zijn voor het onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
Onderzoeksgegevens
OnderzoeksinstrumentontwikkelingHet fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek.
OnderzoeksobjectwervingHet werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek.Onderzoeksobject(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksontwikkelingHet zorgen voor een geaccepteerd onderzoeksvoorstel.Financieringswerving
Onderzoekspartnering
Onderzoeksplanning
Onderzoekstoetsing
Onderzoeksvraagidentificatie
OnderzoeksopzetHet zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd.Bronidentificatie
Onderzoeksinstrumentontwikkeling
Onderzoeksprotocolontwikkeling
OnderzoekspartneringHet zoeken van partijen die een bijdrage willen leveren aan onderzoek.Samenwerkingsverband
OnderzoeksplanningHet opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring.(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksprotocolontwikkelingHet vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.
OnderzoeksprotocoltoetsingHet periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksgegevens
Onderzoeksobject
Publicatie
Werk
OnderzoekspublicatieHet opstellen en verspreiden van publicaties rondom het onderzoek.Collegiale toetsing
Kennisoverdracht naar onderwijs
Kennisoverdracht naar vakgenoten
Publicatiecreatie
OnderzoeksregistratieHet registreren van informatie over een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksresultaatarchiveringHet op gecontroleerde wijze beheren van onderzoeksresultaten.Onderzoeksgegevens
Publicatie
OnderzoeksresultaatborgingHet collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.Onderzoeksgegevens
Publicatie
OnderzoeksresultaatontsluitingHet beschikbaar stellen van de resultaten van de onderzoeken van de instelling.Onderzoeksgegevens
Publicatie
OnderzoeksresultaatpreserveringHet gedurende zeer lange tijd beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.Onderzoeksgegevens
Publicatie
OnderzoekstoetsingHet toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.(Wetenschappelijk) onderzoek
OnderzoeksuitvoeringHet daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek.Gegevenscollectie
Gegevensverwerking en -analyse
Literatuuronderzoek
Onderzoeksprotocoltoetsing
Promovendusbegeleiding
OnderzoeksvraagidentificatieHet verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen.(Wetenschappelijk) onderzoek
Ontsluiting digitaal materiaalHet beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.Expressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
Ontsluiting digitale databankenHet toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.Expressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
Ontsluiting fysiek materiaalHet beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.Expressie
Item
Manifestatie
Uitleen
Werk
Onderzoeksgegevens
Publicatie
Operationeel managementHet dagelijks managen van medewerkers.Indicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
OpleidingsevaluatieHet evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.Minor
Opleiding
OpleidingsontwikkelingHet (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma.Deelnemercompetentie
Minor
Onderwijsprogramma
Opleiding
Beleidsuitgangspunt
Publicatie
Werk
OrganisatiemanagementHet bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden.Instelling
Organisatieonderdeel
Indicator
Resultaat
Overige externe rapportagesHet beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen.ResultaatIndicator
PerformancemanagementHet ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen.Indicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Persoonlijke situatiebegeleidingHet begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie.Deelnemer
ProcesmanagementHet bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting.Indicator
Resultaat
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
ProductportfoliomanagementHet bepalen en bewaken van het portfolio van opleidingen en onderzoek en de investeringen daarin.Doelstelling
Productportfolio
Resultaat
Programma en projectportfoliomanagementHet bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.Doelstelling
Plan
Project
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
ProgrammamanagementHet op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen.Doelstelling
Plan
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
ProjectmanagementHet op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten.Doelstelling
Plan
Programma
Project
Architectuur
Beleidsuitgangspunt
Indicator
Resultaat
PromovendusbegeleidingHet inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoekOnderzoeksgegevens
Onderzoeksobject
Promovendus
Publicatie
Werk
ProspectondersteuningHet direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer.ProspectContact
Minor
Onderwijseenheid
Opleiding
PublicatiecreatieHet verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar.Onderzoeksgegevens
Publicatie
(Wetenschappelijk) onderzoek
RelatiebeheerHet onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners.Individu
Organisatie
Contact
RoosteringHet koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen.Lesroosterconstructie
Roosterpublicatie
Roosterwijziging
Toetsroosterconstructie
RoosterpublicatieHet beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen.Rooster
RoosterwijzigingHet aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen.RoosterLesgroep
Salaris- en declaratieverwerkingHet berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers.Dienstbetrekking
Medewerker
SchoonmaakHet schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin.Gebouw
Ruimte
ServicemanagementHet afhandelen van directe contacten van deelnemers en medewerkers rondom de interne dienstverlening.Melding
Werkorder
Contact
Leverancier
StagebegeleidingHet begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht.StageopdrachtDeelnemer
Deelnemeractiviteit
Deelnemercompetentie
Onderwijseenheidresultaat
Onderwijsprogramma
Stageorganisatie
Toetsresultaat
StagematchingHet beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer.Stageopdracht
Stageorganisatie
Deelnemercompetentie
Onderwijsprogramma
Start-upbegeleidingHet begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.Onderzoeksgegevens
Publicatie
Strategie en governanceHet ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing.Enterprise governance
Enterprise risicomanagement
Organisatiemanagement
Strategische planning
Strategische planningHet ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling.Beleidsuitgangspunt
Doelstelling
Plan
Indicator
Resultaat
StudiekeuzebegeleidingHet helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.Deelnemer
StudieloopbaanbegeleidingHet helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang.Deelnemer
Examenprogramma
Deelnemeractiviteit
Deelnemercompetentie
Onderwijseenheidresultaat
Onderwijsprogramma
Toetsresultaat
Tactische planningHet vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.Doelstelling
Plan
Resultaat
TijdregistratieHet registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt.Werkactiviteit
Toepassing didactische werkvormHet toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm.Leeractiviteit
Stageactiviteit
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Onderwijseenheiduitvoering
Publicatie
Werk
Toepassing leermaterialenHet gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal.Deelnemer
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Publicatie
Rooster
Werk
ToetsbeoordelingHet bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan.Onderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Toetsmateriaal
Werkproduct
ToetsingHet onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat.Toetsbeoordeling
Toetsuitvoering
Toetsvoorbereiding
Vaststelling verworven competenties
ToetsinschrijvingHet (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten.Onderwijseenheiddeelname
Toetsactiviteit
Onderwijseenheid
Onderwijsprogramma
ToetsroosterconstructieHet koppelen van mensen, middelen en toetsactiviteiten op bepaalde momenten in tijd.RoosterDeelnemer
Inzetplanning
Lesgroep
Toetsactiviteit
ToetsuitvoeringHet onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan.Toetsactiviteit
Werkproduct
Toetsmateriaal
ToetsvoorbereidingHet voorbereiden van de toetsactiviteiten.ToetsactiviteitOnderwijseenheid
Rooster
Uitvoering Standard Evaluation ProtocolHet ervoor zorgdragen dat wordt onderkend dat het onderzoek voldoet aan het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO.ResultaatIndicator
VastgoedontwikkelingHet realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed.Gebouw
Vaststelling verworven competentiesHet vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven.Onderwijseenheidresultaat
Toetsresultaat
Deelnemercompetentie
Toetsmateriaal
Werkproduct
VerandermanagementHet bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.Innovatie
Programma en projectportfoliomanagement
Programmamanagement
Projectmanagement
VerantwoordingHet rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de instelling over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken.Accreditatie
Integrale veiligheidsbewaking
Interne rapportages
Jaarverslaglegging
Overige externe rapportages
Uitvoering Standard Evaluation Protocol
VerbetermanagementHet managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie.Kwaliteitsmanagement
Operationeel management
Performancemanagement
Procesmanagement
VergunningswervingHet aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.(Wetenschappelijk) onderzoek
Publicatie
VermogensbeheerHet beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan.Investering
Voorbereiding onderwijsuitvoeringHet organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen).Leeractiviteit
Leergroep
Stageactiviteit
Deelnemer
Lesgroep
Rooster
VoortgangsbewakingHet monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid.Leeractiviteit
Stageactiviteit
Deelnemer
Leermateriaal
Onderwijseenheid
Publicatie
Rooster
Werk
VraagprognotiseringHet maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).Deelnemer
Onderwijsovereenkomst
WaardedocumentverstrekkingHet produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer.WaardedocumentDeelnemer
Examenprogramma
Onderwijseenheidresultaat
Werving en selectieHet werven en selecteren van nieuwe medewerkers.Medewerkercompetentie
Ziekte en verlofadministratieHet administreren van ziekte en verlof van medewerkers.Medewerker