Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
I
Ondersteunt het beheren van gestructureerde metadata.  +
Het onderzoeken en beoordelen van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer om te komen tot een formeel onderwijseenheidresultaat.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de hergebruik van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Een systeem dat gegevens over externe organisaties bevat.  +
Het opstellen van de te onderzoeken onderzoeksvraag of -vragen.  +
Een beschrijving van uit te voeren activiteiten.  +
Het samengestelde resultaat van een onderwijseenheid gebaseerd op onderliggende toetsresultaten.  +
Het evalueren van een onderzoek en de bijbehorende onderzoeksresultaten en hun impact.  +
Het beheren van gegevens over auteurs van werken  +
Het aanbrengen van correcties in het rooster zodat deze beter past op de daadwerkelijke beschikbaarheid van mensen en middelen.  +
Het toegang geven tot externe gegevensverzamelingen die in digitale vorm aanwezig zijn.  +
Het ondersteunen van het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers  +
Een verzameling van onderwijseenheden die bij een opleiding horen in een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het ondersteunen van kwaliteitsmanagement  +
Een systeem dat het routeren en transporteren van bestanden ondersteunt.  +
Het verstrekken van informatie over de instelling en haar producten en diensten.  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van web content ondersteunt.  +
Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de instelling of haar medewerkers.  +
Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd.  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de wetenschap.  +
Het definiëren van door te voeren verbeteringen (doel, scope, resultaat) en het toekennen van prioriteiten voor implementatie.  +
Het evalueren of een onderwijseenheid nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids.  +
Een systeem dat vraag en aanbod van stageplaatsen aan elkaar koppelt en het (afstudeer)stagetraject volgt.  +
Het transformeren, combineren of anderszins manipuleren van onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het verzamelen van onderzoeksgegevens  +
Het registreren van informatie over een onderzoek.  +
Het definiëren van meerjarendoelstelling en planning voor een planperiode, passend bij de instellingsidentiteit en de gekozen business modellen.Verder het sturen op doelstellingen vallend in de planperiode en het evalueren en bijstellen van het meerjarenplan.  +
Het ondersteunen van het beheren van onderwijsmateriaal  +
Het matchen van beschikbare medewerkerinzet met benodigde medewerkerinzet  +
Het effect van een onderzoeksresultaat op de maatschappij.  +
Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Het bestellen van individuele middelen bij een leverancier.  +
Een systeem dat kwaliteitsmanagement ondersteunt.  +
Het begeleiden van deelnemers in hun leertraject.  +
Het verzamelen en analyseren van informatie over de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.  +
Ondersteunt het afbakenen van delen van de IT-omgeving.  +
Het beoordelen van de match tussen stage/afstudeeropdracht, stage/afstudeerorganisatie en deelnemer.  +
Het beheren van gegevens over facturen  +
Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt.  +
Het verwerven van octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Een systeem dat specifieke leerinhoud voor de deelnemer zichtbaar maakt.  +
Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld (COLO, 2007).  +
Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek.  +
Een verzameling van systemen die het maken van ongestructureerde gegevens zoals presentaties, documenten en spreadsheets ondersteunt.  +
Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen.  +
Het beheren en ontsluiten van de resultaten van onderzoek.  +
Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het gebruiken, toevoegen, wijzigen en publiceren van leermateriaal.  +
Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers.  +
Het ondersteunen van het uitbetalen van salarissen aan medewerkers  +
Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden.  +
Een individu of organisatie die een vordering heeft bij de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan de instelling. In de praktijk meestal een leverancier of opdractnemer.  +
Het uitvoeren van een analyse voor een beleidsterrein (ontwikkelingen en trends, strategische keuzes, meerjarenplanningen, bereikte beleidsresultaten, leerpunten ect).  +
Het afhandelen van directe contacten van personen die de instelling in het algemeen benaderen.  +
Het uitvoeren van een analyse op de locatie van de data. Het analyseresultaat wordt teruggezonden zonder dat directe toegang tot de geanalyseerde data nodig is.  +
Het beschermen van (het intellectueel eigendom op) kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).  +
Ondersteunt het voorkomen en detecteren van aanvallen van de IT-omgeving.  +
Ondersteunt het scannen, indexeren, herkennen en converteren van documenten.  +
Het voorbereiden van de toetsactiviteiten.  +
Het verstrekken van informatie naar externe partijen.  +
Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie.  +
Een object dat wordt onderzocht in een onderzoek (kan ook een subject/persoon zijn).  +
Het opstellen van een algemeen verslag (jaarverslag) en financieel verslag (jaarrekening) over het functioneren van de organisatie.  +
Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren.  +
Het toepassen en uitvoeren van de gekozen didactische werkvorm.  +
Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.  +
Een systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt.  +
Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het beheren en publiceren van web content  +
Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten.  +
Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren.  +
Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar.  +
Het opstellen van een voorstel voor een onderzoek en het indienen ervan voor goedkeuring.  +
Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek.  +
Een systeem dat onderzoeksresultaten ontsluit, zowel publicaties als onderzoeksgegevens.  +
Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling.  +
Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen.  +
Het beheren van gegevens over medewerkerinzet  +
Het beheren van gegevens over medewerkers  +
Het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening op strategisch en tactisch niveau.  +
Ondersteunt het virtualiseren van servers.  +
Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning).  +
Een systeem dat ondersteunend is aan alle inhoudelijke (incl. leerportaal on social communities), logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers  +
Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord.  +
Het begeleiden van de deelnemer bij problemen met financiering, huisvesting, functiebeperkingen en persoonlijke situatie.  +
Het evalueren of een opleiding of minor nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.  +
Het uitvoeren van voorbereidende handelingen die erop gericht zijn een onderzoek succesvol te kunnen uitvoeren  +
Een systeem dat het streamen van hoge kwaliteit video ondersteunt.  +
Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten.  +
Het geven van feedback over de uitvoering van de werkvorm en/of onderwijseenheid.  +
Het bieden van een persoonlijke omgeving aan gebruikers  +
Het beheren van gegevens over begrotingen  +
Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van portfolio's van assets en veranderingen  +
Een systeem dat het vertalen en routeren van berichten ondersteunt.  +
Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie.  +
Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin.  +
Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers.  +
Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn.  +
Het verwerken van de onderzoeksresultaten tot publicaties zoals benoemd in de definitieafspraken wetenschappelijk onderzoek van de VSNU, inclusief het verwerken van reviewcommentaar.  +
Het beschikbaar stellen en ontsluiten van andere onderzoeksresultaten dan onderzoeksgegevens.  +
Het gedurende langere tijd bewaren en beschikbaar houden van onderzoeksgegevens  +
Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.  +
Ruimte binnen de VRE om gebruik te maken van verschillende compute solutions en waar nodig eenvoudig te configureren datastaging om kosteneffectief te bufferen voor grootschalige berekeningen.  +
Het gedurende lange tijd beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten en onderzoeksmaterialen.  +
Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers.  +
In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor.  +
Het fabriceren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van het managen van een onderzoek.  +
Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.  +
De uitvoering van het voorgenomen beleid wordt getoetst, bijgestuurd, gemonitord en geëvalueerd.  +
Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin.  +
Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen  +
Het ondersteunen van de identificatie van auteurs van werken  +
Het ondersteunen van het dissemineren van resultaten van een onderzoek  +
Het toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek.  +
Het identificeren van bestaande literatuur en gegevensverzamelingen die kunnen worden gebruikt als bron voor het onderzoek.  +
Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt.  +
Ondersteunt het virtualiseren van applicaties  +
Een systeem dat het toetsen van deelnemers ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het maken en beheren van documenten en records  +
Systeem dat processen ondersteunt om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten m.b.t. milieu, gezondheid en veiligheid.  +
Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie  +
Een afspraak die de rechten en verplichtingen regelt in promotiegerelateerde zaken tussen de instelling en de promovendus.  +
Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen.  +
Het domein betreffende Onderzoek.  +
Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verandering.  +
Ondersteunt de routering van gegevenspakketjes over netwerkgrenzen heen.  +
Het ondersteunen van het creëren en delen van gezamenlijke kennis  +
Het verslag doen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Een systeem dat het beheren en publiceren van disseminaties uit een onderzoek ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het realiseren van software  +
Het genereren van nog niet eerder vastgelegde onderzoeksgegevens  +
Het ondersteunen van het matchen van vraag en aanbod van stageplaatsen en van afstudeertrajecten  +
Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van programma's  +
Het beheren en afdwingen van licentievoorwaarden van onderzoeksgegevens.  +
Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten en records ondersteunt.  +
Het opstellen van een voorstel teneinde een onderzoek uit te kunnen voeren.  +
Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt.  +
Het ondersteunen van de interne dienstverlening (servicemanagement)  +
Het beschikbaar stellen van het onderwijsmateriaal, zowel binnen als buiten de instelling.  +
Het toetsen of alle noodzakelijke competenties zijn behaald en het verstrekken van een waardedocument daarvoor.  +
Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.  +
Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging.  +
Een systeem dat het tijdelijk opslaan, routeren en transporteren van berichten ondersteunt.  +
Het vaststellen of een deelnemer heeft voldaan aan de uit- of doorstroomkwalificaties zoals beschreven in het competentieprofiel.  +
Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.  +
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.  +
Ondersteunt orkestratie van gegevensstromen en -verwerking.  +
Het werven van fondsen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Ondersteunt de verbinding met systemen en diensten op het Internet.  +
Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens  +
Het vinden van objecten die onderzocht kunnen worden in het onderzoek.  +
Een systeem dat open onderwijsmateriaal ontsluit dat vanuit instellingen beschikbaar is gesteld voor hergebruik.  +
Het ondersteunen van het deployen van software  +
Het opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek.  +
Een systeem dat het archiveren van onderzoeksgegevens ondersteunt.  +
Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren.  +
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.  +
Een systeem dat auteurs van werken administreert en uniek identificeert.  +
Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid.  +
Een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een bepaald doel dat (of opbrengsten die) pas in de toekomst wordt (worden) behaald.  +
Een systeem dat informatie over alle hoger onderwijs opleidingen in Nederland bevat.  +
Het werven van middelen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek.  +
Het ondersteunen van het beheer van goederenstromen  +
Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen.  +
De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd.  +
Het expliciet ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers, inclusief de daarbij behorende begeleiding.  +
Een instrument met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.  +
Het - op een veilige manier - overdragen van onderzoeksgegevens, zo nodig gepseudonimiseerd en/of via een Trusted Third Party.  +
Het beheren van gegevens over het onderwijsaanbod  +
Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen.  +
Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers  +
De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers.  +
Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling.  +
Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm.  +
Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.  +
Het ondersteunen van de uitvoering van (bedrijfs)processen  +
Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen.  +
Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen.  +
Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten.  +
Het beheren van gegevens over crediteuren  +
Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs  +
Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd.  +
Het ondersteunen van de toewijzing en het beheer van identificaties van objecten  +
Het maken van elektronnische formulieren  +
Het aan een breder publiek beschikbaar stellen van resultaten uit een onderzoek  +
Een systeem die het modelleren en beheren van de enterprise-architectuur ondersteunt.  +
Het bieden van een integraal en historisch beeld van gegevens  +
Een systeem dat gebruikers een persoonlijke omgeving biedt.  +
Een verzameling van onderwijseenheden die als geheel worden aangeboden.  +
Het ondersteunen van het aanmelden, inschrijven en uitschrijven van deelnemers voor deelname aan (delen van) het onderwijsaanbod  +
Het beoordelen van uitstroomkwalificaties en verstrekken van een waardedocument.  +
Een systeem dat gegevens verzamelt over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen.  +
Het nemen van maatregelen waardoor de vindbaarheid van onderzoeksgegevens wordt gestimuleerd.  +
Het verdedigen van verworven octrooien voor de onderzoeksresultaten.  +
Een systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen op een web-site.  +
Het beheren van gegevens over formatieplaatsen  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar vakgenoten ten behoeve van kennisdeling.  +
Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie.  +
Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen wordt geïndexeerd en doorzoekbaar wordt gemaakt.  +
Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.  +
Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs.  +
Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur.  +
Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken  +
Middel met een uniek karakter dat onontbeerlijk is om een onderzoek te kunnen verrichten.  +
Een systeem dat het mogelijk maakt om programmatuur op een computer uit te voeren.  +
Het ondersteunen van de afname van enquetes  +
Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan.  +
Het definiëren en bijstellen van de visie, missie en identiteit van de organisatie en het sturen van op de ontwikkeling van de organisatie.  +
Het geven van juridisch advies.  +
Het uitvoeren van een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie ter beantwoording van onderzoeksvragen  +
Het beheren van gegevens over de besteding van tijd van individuen  +
Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens die in een onderzoek worden gebruikt.  +
Het beschikbaar stellen en ontsluiten van onderzoeksgegevens.  +
Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.  +
Het verkennen van waardevolle onderzoeksonderwerpen.  +
Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren.  +
Het (her)gebruiken van onderzoeksgegevens in de uitvoering van een onderzoek.  +
Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft.  +
Het beheren van gegevens over stage- en afstudeertrajecten en de voortgang daarvan  +
Het bepalen en bewaken van grootschalige risico's en de daarbij gewenste maatregelen.  +
Het onderesteunen van het detecteren en corrigeren of verwijderen van invalide gegevens.  +
Een systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van individuen ondersteunt.  +
Het deel van de VRE waar het analytische en data-crunchende deel van het onderzoek plaatsvindt.  +
Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen.  +
Het ondersteunen van het koppelen van onderwijsaanbod aan deelnemers  +
Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek.  +
Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal.  +
Het klaarzetten van grote datasets ten behoeve van het uitvoeren van rekenkundige operaties.  +
De vorm waarin een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten.  +
Het beschikbaar stellen van middelen die nodig ter ondersteuning van de organisatie en de uit te voeren processen en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.  +
Het helpen van deelnemers in het kiezen van de juiste (vervolg)opleidingen om zich voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan.  +
Het ondersteunen van het streamen van hoge kwaliteit video  +
Het bepalen of een opleiding passend is voor een deelnemer, en vice versa.  +
Het opstellen van een onderzoeksplan.  +
Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.  +
Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken  +
Afleggen van verantwoording over gevoerd beleid aan interne en externe stakeholders.  +
Een systeem dat het beheer van onderzoeksgegevens tijdens de uitvoering van het onderzoek ondersteunt.  +
Een waarneming ten aanzien van een bepaald onderzoeksonderwerp.  +
Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt.  +
Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten.  +
Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's van assets en veranderingen.  +
Het afhandelen van inkomende en uitgaande documentstromen en de archivering van documenten.  +
Voorziening gericht op het uitvoeren van (grootschalige, high-performance) rekenkundige operaties op grote datasets.  +
Een systeem dat erop gericht is om het ontwerpen, realiseren, deployen en beheren van software te ondersteunen.  +
Het zoeken naar gegevens in een afgebakend informatiedomein.  +
Het beheren van gegevens over sollicitaties  +
Een conceptuele weergave van de werkelijkheid die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek.  +
Een veronderstelling die nog niet bewezen is, vaak in de vorm van het verwachte antwoord op een onderzoeksvraag.  +
Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief.  +
Een systeem dat een integraal en historisch beeld geeft van gegevens.  +
Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid.  +
Een hierarchisch opslagmechanisme van gebruikersgegevens.  +
Het ontvangen van fysieke betalingen  +
Een deelnemer-specifieke invulling van een examenprogramma, bestaande uit een geheel van onderwijseenheden.  +
Een systeem dat bericht-gebaseerde integratie met externe partijen ondersteunt.  +
Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.  +
Een verzameling waarden van kwalitatieve of kwantitatieve variabelen die zijn gemeten en/of verzameld en die kunnen worden geanalyseerd of waarover kan worden gerapporteerd.  +
Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling.  +
Het administratief en procedureel ondersteunen van het schrijven en indienen van een financieringsaanvraag.  +
Het helpen van deelnemers bij hun ontwikkelproces en het bewaken van hun studievoortgang.  +
Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants.  +
Een systeem dat het creeren en delen van gezamenlijke kennis ondersteunt.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar bedrijven ten behoeve van hun innovatie of voor marketingdoeleinden.  +
Het organiseren van de onderwijsuitvoering, zoals het samenstellen van groepen ten behoeve van het gezamenlijk uitvoeren van leeractiviteiten, het oriënteren op deelnemers/docent, verwerken van uitzonderingen, doorvoeren van wijzigingen. Delen van overzicht, inzicht en samenstelling van de onderwijseenheid (bestaat uit één of meerdere werkvormen).  +
Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen.  +
Het waarderen van de studievoortgang van deelnemers waarbij verder onderwijs kan worden ontzegd.  +
Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen.  +
Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling.  +
Het beheren van gegevens over autorisaties  +
Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten (publicaties, onderzoeksgegevens).  +
Het indexeren van documenten  +
Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag.  +
Het direct benaderen, adviseren en ondersteunen van een potentiele deelnemer.  +
Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.  +
Het beheren van gegevens over grootboekrekeningen  +
Het collectioneren van onderzoeksgegevens die bewaard moeten blijven na het onderzoek en het registreren van de onderzoeksresultaten in de relevante interne en externe administraties.  +
Het werven van nieuwe deelnemers voor opleidingen.  +
Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk  +
Het verwerken van inkomende facturen.  +
Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur.  +
Het mogelijk maken dat een promotie plaatsvindt.  +
Het ondersteunen van het beoordelen van gemaakte toetsen  +
Een systeem dat de status van (andere) systemen in de IT-omgeving bewaakt en alarmeert bij uitval of andere incidenten.  +
Ondersteunt het uitvoeren van softwarecomponenten op een transactionele, veilige en schaalbare wijze.  +
Het bepalen van de voortgang van een onderzoek en de behaalde (tussen)resultaten.  +
Een systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt.  +
Het koppelen van mensen, middelen en leeractiviteiten op bepaalde momenten in tijd.  +
Het begeleiden van start-up bedrijven om te zorgen dat zij succesvol zijn.  +
Een systeem dat identiteiten (gebruikers) en toegangsrechten beheert.  +
Het ondersteunen van het volgen en begeleiden van deelnemers  +
Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.  +
Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken.  +
Het ervoor zorgdragen dat formeel wordt onderkend dat de instelling en/of een opleiding voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor accreditatie.  +
Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat.  +
Een systeem dat in staat is gebruikers te authenticeren en grofmazig te autoriseren.  +
Het ondersteunen van de analyse van gegevens  +
Het beheren van gegevens over activa  +
Omgeving die statische content ontsluit naar eindgebruiker.  +
Het daadwerkelijk doorvoeren van een voorgenomen verbetering.  +
Het produceren en verstrekken van een waardedocument aan de deelnemer.  +
Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.  +
Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen.  +
Het ondersteunen van het beheren van software  +
Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie.  +
Een onderwijseenheid aangeboden aan één of meer doelgroepen in een bepaalde onderwijsperiode.  +
Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen.  +
Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen.  +
Een organisatie die stage/afstudeeropdrachten aanbiedt aan deelnemers.  +
Doorgevoerde verbeteringen worden geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect ten opzicht heersend beleid en beoogde werking en prestaties.  +
Het administratief en inhoudelijk ondersteunen van onderzoeken.  +
Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de instelling.  +
Het reviewen van onderzoeksresultaten van anderen.  +
De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers.  +
Het beheren van de relatie met alumni.  +
Een gewenste eigenschap van de organisatie.  +
Een systeem dat identificaties van objecten (zoals publicaties en onderzoeksgegevens) toewijst en beheert.  +
Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken.  +
Een systeem dat het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers ondersteunt.  +
Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep).  +
Het domein betreffende Informatieontsluiting  +
Het vastleggen van onderzoeks(tussen)resultaten  +
Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records  +
Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.  +
Het bepalen van de gewenste inrichting van de processen en het bewaken dat de uitvoering in lijn is met deze inrichting.  +
Een plek waar de gebruiker van de VRE gegevens kan delen; dit omvat archivering van de studie. De gegevens in de Data Sharing Zone kunnen niet worden gewijzigd, maar alleen worden verwijderd door een gebruiker van de werkruimte. De zone voor het delen van gegevens bestaat uit drie delen: meta, log en gegevens en voorwaarden. Het verschil met een data-landingzone, is wie de controle heeft over de gegevens: data-landingzone = leverancier / eigenaar van de data; zone voor gegevensuitwisseling = werkruimtegebruiker.  +
Het uitvoeren van ontwikkeld beleid en het afleggen van verantwoording.  +
Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek.  +
Het beheren van gegevens over betalingen  +
Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert.  +
Het opstellen en beheren van een imago, huisstijl en bijbehorende sjablonen.  +
Het beheren van gegevens over 'informed consent'/  +
Een object dat door individuen kan worden gebruikt.  +
Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen.  +
Het zichtbaar maken van specifieke leerinhoud voor de deelnemer  +
Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties  +
Het ondersteunen van het voorbereiden van toetsactiviteiten  +
Het op gecontroleerde wijze uitvoeren van projecten.  +
Een systeem dat het mogelijk maakt om enquetes af te nemen.  +
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.  +
Het beheren van gegevens over relaties  +
Het (her)ontwikkelen, aanpassen en opheffen van een opleiding of minor, inclusief het bijbehorende competentieprofiel en examenprogramma.  +
Een mens.  +
Het ondersteunen van het preserveren van onderzoeksgegevens.  +
Een systeem dat subsidieaanvragen voor onderzoeken ondersteunt.  +
Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd.  +
Het ondersteunen van het bepalen en sturen van projecten  +
Het converteren van documenten  +
Het genereren van documenten op basis van specifieke invoer  +
Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie.  +
Het beheren van gegevens over debiteuren  +
Beoordeling van een onderzoeks(tussen)resultaat en/of disseminatie.  +
Het ondersteunen van informatiebeveiliging  +
Een systeem dat een catalogus bevat van publiek fysiek en digitaal materiaal. Voorbeeld NBC+ (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem voor Nederlandse Bibliotheken).  +
Een systeem dat in informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen kan publiceren.  +
Het ondersteunen van het ontdekken van gegevens in een dataset.  +
Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs.  +
Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling.  +
Een individu die in potentie deelnemer kan worden.  +
Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen.  +
Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Het ondersteunen van het doorzoeken van alle interne en externe wetenschappelijke content  +
Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften.  +
Het ondersteunen van het beheer van IT systemen  +
Het ondersteunen van het beheer van gebouwen  +
De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk.  +
Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding).  +
Het commercieel aanwenden van eigen onderzoeksfaciliteiten.  +
Het daadwerkelijk vermarkten van de kennis die voortvloeit uit de onderzoeksresultaten.  +
Het domein betreffende Valorisatie.  +
Het onderhouden van contacten met personen buiten de instelling zoals stagebedrijven, opdrachtgevers en onderzoekspartners.  +
Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.  +
Het ondersteunen van het communiceren tussen mensen via verschillende kanalen  +
Een formele procedure voor het verwerven van middelen waarbij leveranciers om offertes worden gevraagd.  +
Een individu of organisatie die een verplichting heeft aan de instelling op basis van een overeenkomst voor het leveren van producten of diensten door de instelling. In de praktijk meestal een deelnemer of opdrachtgever.  +
Het onderhouden van contacten met alumni.  +
De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling.  +
Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets.  +
Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek.  +
Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.  +
Het ondersteunen van het beheren van de enterprise-architectuur  +
Variabele om de prestaties van ondernemingen te analyseren.  +
Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen.  +
Het ondersteunen van alle inhoudelijke, logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van leerinterventies aan medewerkers  +
Het uitvoeren van een peer review op andermans onderzoeksresultaten.  +
Onderwijsmateriaal dat wordt gebruikt om te toetsen. Bestaat typisch uit een verzameling van vragen en regels over hoe antwoorden op de vragen worden beoordeeld.  +
Het ondersteunen van processen om compliant te kunnen zijn aan wettelijke vereisten  +
In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker.  +
Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt.  +
Systeem dat het plannen van de inzet van medewerkers ondersteunt.  +
Een organisatie die producten of diensten levert.  +
Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar onderwijs ten behoeve van educatie.  +
Een systeem dat het publiceren van Linked Data ondersteunt.  +
Een systeem dat het plannen en managen van onderzoek ondersteunt.  +
Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend.  +
Het bepalen van de impact van een onderzoek, al dan niet afgezet tegen andere onderzoeken en onderzoeksresultaten in een bepaalde discipline.  +
Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.  +
Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen.  +
Een beoordeling van het functioneren van een medewerker.  +
Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.  +
Het definiëren van door te voeren veranderingen vanuit voorgenomen beleid.  +
Het verwerken van de aanmelding van een deelnemer en verzoek om uit te schrijven van een deelnemer.  +
Het indexeren van interne en externe wetenschappelijke content ten behoeve van doorzoekbaarheid.  +
Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.  +
Het verwerken van signalen en verzoeken die periodiek voorkomen.  +
Het administreren van alle gegevens van medewerkers.  +
Systeem waarmee fysieke betalingen kunnen worden ontvangen.  +
Een systeem dat het extraheren, transformeren en laden van gegevens in bulk ondersteunt.  +
Het beheren van gegevens over vermogen  +
Een systeem dat het relatiebeheer in de brede zin ondersteunt.  +
Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage).  +
Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers.  +
Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering.  +
De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken.  +
Het op gecontroleerde wijze beheren en beschikbaar houden van onderzoeksresultaten.  +
Het ondersteunen van het publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen  +
Het koppelen van mensen, middelen en activiteiten op bepaalde momenten in tijd, het publiceren van het resulterende rooster en het afhandelen van roosterwijzigingen.  +
Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.  +
Het beheren van de balans van de organisatie.  +
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.  +
Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode of voor een bepaald project met als doel tot een financiele afstemming te komen tussen de wensen en de mogelijkheden.  +
Het afhandelen van een aanmelding van een student voor een opleiding.  +
Een systeem dat de interne dienstverlening (servicemanagement) ondersteunt.  +
Een organisatie die samen met andere onderzoekspartners en/of individuele onderzoekers een bepaald onderzoek uitvoert.  +
Biedt de mogelijkheid om versies van gegevensworkflows, algoritmen en indien nodig (subsets van) gegevens op te slaan.  +
Omgeving waarbinnen dynamische content wordt ontsloten  +
Het beheren van de onderzoeksportfolio  +
Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek  +
Het helpen van deelnemers bij het vinden van een baan.  +
Het effect dat een onderzoeksresultaat teweeg brengt.  +
Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties.  +
Een systeem dat een student ondersteunt bij het verzamelen van eigen werk.  +
Het vastleggen wie welke handelingen met welke gegevens uitvoert.  +
Het bewaren van versies van (delen van) onderzoeksgegevenssets en bijbehorende metadata.  +
Het ontwikkelen en bijstellen van business modellen voor de primaire activiteiten van de instelling (onderwijs en onderzoek).  +
Een systeem dat de visualisatie van gegevens ondersteunt.  +
Het aanvragen van de benodigde vergunningen om een bepaald onderzoek uit te mogen voeren.  +
Het op een doelgerichte wijze werken aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen.  +
Het verstrekken van informatie naar deelnemers en medewerkers.  +
Een systeem dat het genereren van documenten op basis van specifieke invoer ondersteunt.  +
Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.  +
Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert.  +
Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.  +
Het ondersteunen van het opnemen, beheren en publiceren van video's  +
Het ondersteunen van het langdurig preserveren van gegevens  +
Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek  +
Het domein betreffende Bedrijfsvoering  +
Het beheren van gegevens over deelnemers van hoger onderwijsinstellingen  +
Een georganiseerde gebeurtenis voor (grote) groepen waarbij muziek, cultuur, sport, religie, wetenschap, voorlichting of een combinatie hiervan centraal staat.  +
Een systeem dat het verzamelen van onderzoeksgegevens ondersteunt.  +
Een systeem voor het beheren van onderwijsmateriaal.  +
Het aanbod van producten en diensten van een instelling op het gebied van onderwijs, onderzoek en overige.  +
Geeft inzicht in de benodigde competenties voor een beroepsprofiel en/of vakgebied.  +
Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van vastgoed.  +
Het zodanig uitwerken van onderzoeks(tussen)resultaten dat ze als disseminatie beschikbaar gesteld kunnen worden.  +
Het registreren van het formele verzoek van een deelnemer om zich in te schrijven voor een onderwijsproduct.  +
Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.  +
Het gebied voor gecontroleerd detecteren en corrigeren (of verwijderen) van corrupte of onnauwkeurige records uit een recordset, tabel of database. Vooral gebruikt in databases verwijst de term naar het identificeren van onvolledige, onjuiste, onnauwkeurige, irrelevante, enz. delen van de gegevens en het vervolgens vervangen, wijzigen of verwijderen van deze 'vuile' gegevens. Het gecontroleerde vermogen om de datamodificatie van gegevens(sets) bij te houden, is noodzakelijk voor data-trailing / -audits, het voldoen aan voorwaarden van bepaalde subsidies en is de sleutel voor monitoren. De licentieovereenkomst kan vereisen dat passende correcties worden voorgesteld / gemaakt om de brongegevens te corrigeren / verbeteren.  +
Ondersteunt het beheren van gestructureerde gegevens.  +
Ondersteunt het gebruik van een desktop die zich op een server bevindt.  +
Het domein betreffende Generieke Applicaties.  +
Het voorbereiden en opstarten van veranderingstrajecten ter uitvoering.  +
Eenheid van geplande arbeidstijd.  +
Het direct te woord staan van iemand binnen of buiten de organisatie en ervoor zorgen dat zijn of haar vraag of verzoek wordt afgehandeld.  +
Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen  +
Het toetsen van de ethische aspecten van een onderzoek.  +
Het herkennen van documenten  +
Een systeem waarmee alle interne en externe wetenschappelijke content doorzocht kan worden.  +
Het monitoren van voortgang van de deelnemer gedurende het uitvoeren van de onderwijseenheid.  +
Een systeem dat het langdurig preserveren van gegevens ondersteunt.  +
Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt.  +
Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de informatievoorziening.  +
Een platform dat centraal onderzoeksgegevens uit verschillende bronnen binnenhaalt en datatoegang biedt tot datawetenschappers / onderzoekers via een portal.  +
Het beheren van gegevens over contactmomenten  +
Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan.  +
Een mogelijke opdracht voor stage of afstuderen.  +
Het werven van deelnemers en opdrachtgevers.  +
De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.  +
De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd.  +
De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur.  +
Het beheren van gegevens over identiteiten  +
Het begeleiden van deelnemers bij zaken die buiten hun directe onderwijsactiviteiten liggen.  +
Een intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een onderwijseenheid.  +
Digitale omgeving waarin onderzoekers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject.  +
Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven.  +
Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich begeeft binnen de grenzen van wet- en regelgeving.  +
Een overeenkomst tussen een instelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek.  +
Het ondersteunen van het toetsen van deelnemers  +
Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst.  +
Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer, aanwezigheid, afronding stage).  +
Een individu die iets op een wetenschappelijke manier onderzoekt.  +
Het evalueren dat het onderzoek voldoet aan daartoe vastgestelde kwaliteitscriteria, en het (extern) rapporteren en verantwoorden hierover. Hieronder vallen evaluaties conform het Standard Evaluation Protocol zoals vastgesteld door VSNU, KNAW en NWO, maar ook andere evaluatieraamwerken zoals de Shanghai-index en citation indices.  +
Het begeleiden van een deelnemer bij het uitvoeren van een stage/afstudeeropdracht.  +
Het administratief verwerken van de aanmelding van een deelnemer zodat deze wordt ingeschreven bij de onderwijsinstelling.  +
Het ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes.  +